Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5922820
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiDispozitia Nr. 305/2018

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 305/2018
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

               în temeiul art. 94 alin. (1) şi (3) şi al art. 106 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Dumitru Buzatu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 29.03.2018, ora 16:00, în sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al  Judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Țîru Ilie;

 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Pricop Ghiorghe;

 3. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a unei comisii de specialitate a Consiliului Județean Vaslui;

 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Vaslui pe anul 2018;

 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018;

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport”;

 7. Proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu cu destinația de cabinet medical, aflat în domeniul public al Județului Vaslui și în administrarea Centrului de Asistență Medico-Socială Codăești;

 8. Proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării, prin licitație publică, a cinci spații cu destinația de cabinete medicale și a unei magazii, aflate în domeniul privat al Județului Vaslui și în administrarea consiliului județean;

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării a trei imobile – apartamente cu destinația de locuințe de serviciu pentru Spitalul Județean de Urgență Vaslui;

 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 24/1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui;

 11. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru traseul  042 Vaslui - Negrești - Şofroneşti cuprins în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 – 2019, în judeţul Vaslui, cu modificările şi completările ulterioare;

 12. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei si a statului de funcţii al  personalului din cadrul  Muzeului „Vasile Pârvan” Bîrlad;

 13.  Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al  personalului din cadrul  Muzeului Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui;

 14. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al  personalului din cadrul  Spitalului Județean de Urgență Vaslui;

 15. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special  reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui,  Bârlad, Huși și orașul Negrești – județul Vaslui;

 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea alineatelor 1 și 25 ale art.18 din Actul constitutiv al Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” - CRAV;

 17. Proiect de hotărâre privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la Societatea “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV S.A.;

 18. Raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Vaslui în anul 2017;

 19. Raport de activitate al Consiliului Judeţean Vaslui pe anul 2017;

 20. Raport de activitate al Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui pentru perioada 01.01.2017-31.12.2017.

Dată astăzi, 22.03.2018

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director Executiv,
Adriana-Manuela Huideş

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2018-03-22 (674 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact