Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5802370
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia Nr. 664/2017

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E


D I S P O Z I Ţ I A   nr. 664/2017
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

               în temeiul art.94 alin.(1) şi (3) şi al art. 106 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Dumitru Buzatu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 15.12.2017, ora 16:00, în sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al  Judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VIII-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2017;

 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VIII-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017

 3. Proiect de hotărâre privind adoptarea proiectelor de buget ale județului Vaslui pe anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019-2021;

 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole exprimate în natură în contractul de arendă pentru anul fiscal 2018;

 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor beneficiare de servicii prestate de Centrele de Asistență Medico - Socială Băcești și Codăești, pe anul 2018;

 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în Centrele de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice Huşi şi Giurcani din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui şi/sau de susţinătorii legali, pentru anul 2018;

 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru perioada noiembrie 2016 - octombrie 2017;

 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 23/2016 privind stabilirea consumului de carburanţi pentru mijloacele de transport din dotarea Consiliului judeţean Vaslui, instituţiile şi serviciile publice de interes judeţean, precum şi pentru institutiile publice finanţate de la bugetul local al judeţului Vaslui, cu completările ulterioare;

 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 105/2007 privind însusirea modificărilor si completărilor la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Vaslui, cu modificările și completările ulterioare;

 10. Proiect de hotărâre privind atribuirea contractului: „Delegarea prin Concesionare a Gestiunii Serviciului Public de Management și Operare a Centrului de Management Integrat al Deşeurilor (CMID) din judeţul Vaslui, a staţiilor de transfer şi platformelor publice de colectare de la Negreşti, Vaslui, Huşi şi Bârlad,  a flotei de vehicule de transport deşeuri între staţiile de transfer şi CMID” și aprobarea tarifelor aferente activităților specifice serviciului de salubrizare;

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Calitate și performanță: strategie de management la Consiliul Județean Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect;

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Vaslui pentru anul şcolar 2018-2019;

 13. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului Județean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui ;

 14. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al  personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui;

 15. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;

 16. Proiect de hotărâre privind  constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Armeanu-Ștefănică Ionel – director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;

 17. Proiect de hotărâre privind promovarea temporară a domnului Buruiană Ioan în funcția publică de conducere de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;

 18. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 140/2017 privind  stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui;

 19. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 137/2017 privind  stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia ocupațională ‚‚Administrație’’ din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean pentru Evidența Persoanelor Vaslui;

 20. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 138/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia ocupațională ‚‚Administrație’’ din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;

 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2017, de către persoanele cu funcții de demnitate publică din conducerea Consiliului Județean Vaslui, în cursul anului 2018;

 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea actelor adiționale la Acordul colectiv și la Contractul colectiv de muncă încheiate cu salariații din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui;

 23. Proiect de hotărâre privind numirea de administratori provizorii în Consiliul de Administratie al Societăţii „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui;

 24. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în Consiliul de Administrație al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui;

 25. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 174/2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliile de administrație ale Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui și ale unităților de învățământ special de stat finanțate de la bugetul local al județului Vaslui.

Dată astăzi, 08.12.2017

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

 

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

 

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director Executiv,
Adriana-Manuela Huideş

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2017-12-08 (713 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact