Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6026331
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiDispozitia Nr. 620/2017

        R O M Â N I A
  JUDEŢUL VASLUI
 CONSILIUL JUDEŢEAN
    P R E Ş E D I N T E

 

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 620/2017
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

               în temeiul art.94 alin.(1) şi (3) şi al art. 106 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Dumitru Buzatu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 26.10.2017, ora 16:00, în sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al  Judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VI-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2017;

 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VI-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017;

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01.2017 - 30.09.2017;

 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.13/2014 privind solicitarea transmiterii unei părți din imobilul 1563, situat în localitatea Muntenii de Jos, județul Vaslui, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al judetului Vaslui și în administrarea Consiliului Judetean Vaslui, cu modificările și completările ulterioare;

 5. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.258/2016 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui;

 6. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 243/2017 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui;

 7. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 123/2017 privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui;

 8. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 81/2016 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui;

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții ˮReabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 159: limită judeţul Neamţ-Băceşti- Băbuşa-Păltiniş-Slobozia -Racova - Trohan -Pungeşti- Siliştea- Armăşoaia - Bleşca (DN 2F), km 64+500-77+500 (13,000 km), judeţul Vasluiˮ;

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții ˮReabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 244 H : DJ 244 - Viişoara Urdeşti - Găgeşti (DJ244 B), judeţul Vasluiˮ;

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții ˮModernizare drum judeţean DJ 246: DJ 247 (Codăeşti) - Rediu Galian- Tăcuta-Focsasca - lim. jud Iaşi, km 5+499-13+635, judeţul Vaslui ˮ;

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții ˮReabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 248 A: limită Judeţ Iaşi - Siliştea - Huc- Plopoasa - Rafaila - Buda – DJ 207 E ( Oşeşti), judeţul Vasluiˮ;

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții ˮReabilitare şi modernizare drum judetean DJ 244 K: DN 24 (Muntenii de Sus) – Tanacu - Bălţaţi - Crasnaşeni – Leosti – Vineţeşti – Olteneşti -Zgura, L=7,650 km , judeţul Vaslui ˮ;

 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții ˮReabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 241C: limită judeţ Bacău (Stejaru) - Doagele - Poiana Pietrei - Dragomireşti (DN 2F), judeţul Vaslui ˮ;

 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții ˮReabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 243 B: Bârlad       (DJ 243) - Crâng, Ciocani – Movileni - Coroieşti de Sus - Limită judeţ Bacău, L= 6,630 km, judeţul Vaslui ˮ;

 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții ˮReabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 245 C: Băcani      (DJ 245) – Băltăţeni - Cepeşti – Radăeşti – Coroieşti – Bogdăniţa - Schitu (DJ 245 A), L= 19,110 km,   judeţul Vaslui ˮ;

 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții ˮ Consolidare şi reabilitare pod peste râul Bârlad , DJ 248 A, km 58+750, comuna Todireşti, judeţul Vaslui ˮ;

 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții ˮPod din beton armat pe drum DJ 241 C în satul Doagele, judeţul Vasluiˮ;

 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții ˮȘcoala Profesională Specială "Sfânta Ecaterina" Huşi,  judeţul Vaslui ˮ;

 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui și al instituțiilor publice din subordine, pentru anul 2018;

 21. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui;

 22. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a promovării temporare şi delegarea îndeplinirii atribuțiilor ce revin postului de director executiv al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vaslui domnului Vieru Iulian;

 23. Proiect de hotărâre privind validarea unui membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui;

 24. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenței Comisiei de selecție înființată prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 149/2017 privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui.

Dată astăzi, 19.10.2017

 

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

 

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

 

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director Executiv,
Adriana-Manuela Huideş

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2017-10-19 (694 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact