Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5802585
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia Nr. 591/2017

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 591 / 2017
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

               în temeiul art.94 alin.(1) şi (3) şi al art. 106 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Dumitru Buzatu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 22.09.2017, ora 16:00, în sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al  Judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a V-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017;

 2. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică în plic închis a 87 mc masă lemnoasă pe picior, existentă pe amplasamentul imobilului Spitalul Județean de Urgență Vaslui, aflat în domeniul public al Județului Vaslui;

 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cotei de cofinanțare pentru obiectivul de investiții “Fazarea proiectului Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui”;

 4. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalul Județean de Urgență Vaslui;

 5. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;

 6. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice şi a  statului de funcţii al personalului din cadrul  Teatrului „Victor Ion Popa” Bîrlad;

 7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești;

 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 273/2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui și al instituţiilor publice din subordine, pentru anul 2017, cu modificările ulterioare;

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție “Creșterea eficienței energetice a obiectivului “CSEI Elisabeta Polihroniade Vaslui”;

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenției dintre Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități și Consiliul Județean Vaslui prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui pentru realizarea și actualizarea Registrului electronic central privind persoanele cu handicap;

 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 149/2017 privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui;

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Profilului Consiliului de Administrație şi Profilului candidatului pentru poziția de membru in Consiliul de Administrație al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri”  S.A. Vaslui;

 13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliile de administrație ale unităților de învățământ special de stat finanțate de la bugetul local al județului Vaslui și al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui.

Dată astăzi, 15.09.2017

 

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

 

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

 

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director Executiv,
Adriana-Manuela Huideş

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2017-09-15 (563 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact