Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6026355
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiDispozitia Nr. 293/2017

        R O M Â N I A
  JUDEŢUL VASLUI
 CONSILIUL JUDEŢEAN
    P R E Ş E D I N T E

 

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 293 / 2017
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

               în temeiul art.94 alin.(1) şi (3) şi al art. 106 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Dumitru Buzatu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 11 aprilie 2017, ora 16:00, în sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al  Judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Vaslui rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2016;

 2. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local al județului Vaslui pe anul 2017;

 3.  Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017;

 4. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2017;  

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui pe anul 2017, precum și a estimărilor pentru anii 2018-2019;

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui ” CRAV S.A. pe anul 2017, precum și a estimărilor pentru anii 2018-2019;

 7. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.23/2016 privind stabilirea consumului de carburanți pentru mijloacele de transport din dotarea Consiliului Județean Vaslui, instituțiile și serviciile publice de interes județean, precum și pentru instituțiile publice finanțate de la bugetul local al județului Vaslui;

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unei suprafețe de teren aparținând domeniului public al Județului Vaslui;

 9. Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun mobil din domeniul public al Județului Vaslui în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării;

 10. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea aplicării prevederilor art.45 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 11. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui;

 12. Proiect de hotărâre pentru completarea art. I din Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.54/2017 pentru modificarea art. 5 din Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.159/2008 privind înființarea Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV;

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Colaborare dintre Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui, cu Asociația Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în vederea participării Regiunii Nord-Est la Târgul Internațional de Investiții Expo-Real 2017 Munchen, Germania;

 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pentru anul 2017;

 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social și sport din cadrul Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pentru anul 2017.

Dată astăzi, 04 aprilie 2017

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

    
Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director Executiv,
Adriana-Manuela Huideş

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2017-04-04 (780 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact