Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5772321
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia Nr. 328/2016

R O M N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

D I S P O Z I Ţ I A nr. 328/2016
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

în temeiul art.94 alin.(1) şi (3) şi al art. 106 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Dumitru Buzatu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 23 noiembrie 2016, ora 16:00, în sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al Judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a XI – a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2016;

 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea nr.159/2016 privind repartizarea pe unități administrative-teritoriale a sumelor pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masa, pe anul 2016;

 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VIII - a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016;

 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole exprimate în natură în contractul de arendă pentru anul fiscal 2017;

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii serviciilor și a tarifelor prin care se constituie venituri proprii ale Camerei agricole a județului Vaslui, cuantumul tarifelor, modalitățile de încasare și de utilizare a fondurilor pe anul 2017;

 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice, îngrijite în Centrele de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice Huşi şi Giurcani din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui şi/sau de susţinătorii legali, pentru anul 2017;

 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru perioada noiembrie 2015 - octombrie 2016;

 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor beneficiare de servicii prestate de Centrele de Asistenţă Medico-Sociale Băceşti şi Codăeşti, pe anul 2017;

 9. Proiect de hotărâre privind însușirea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Consolidare Dispensar TBC”;

 10. Proiect de hotărâre privind însușirea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “SCARA EXTERIOARĂ DE EVACUARE ÎN CAZ DE INCENDIU ȘI REFACERE FAȚADĂ PAVILION TBC”;

 11. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii unor imobile din domeniul public al Comunei Băcani și din administrarea Consiliului local Băcani în domeniul public al Județului Vaslui și în administrarea Consiliului Județean Vaslui;

 12. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al Comunei Laza și din administrarea Consiliului local Laza în domeniul public al Județului Vaslui și în administrarea Consiliului Județean Vaslui;

 13. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii unor imobile din domeniul public al Comunei Alexandru Vlahuță și din administrarea Consiliului local Alexandru Vlahuță în domeniul public al Județului Vaslui și în administrarea Consiliului Județean Vaslui

 14. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui;

 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui Nr.182 privind aprobarea prelungirii termenului de finalizare a proiectului “Reabilitarea, Modernizarea și Echiparea Spitalului Județean de Urgență Vaslui”;

 16. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistență Medico-Socială Codăești;

 17. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Teatrului “Victor Ion Popa” Bîrlad;

 18. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului “Vasile Pârvan” Bîrlad;

 19. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Vaslui;

 20. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice, a organigramei şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;

 21. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui;

 22. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea nr.95/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Vaslui.

Dată astăzi, 16 noiembrie 2016

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director Executiv,
Adriana-Manuela Huideş

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2016-11-16 (907 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact