Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5922759
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiConcurs - Urbanism octombrie 2016

10834/02.09.2016

ANUNŢ

Consiliul judeţean Vaslui organizează concurs de recrutare funcţie publică de execuţie, perioadă nedeterminată, astfel:

 • consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului, disciplina în construcții și cadastru imobiliar edilitar – Direcția de urbanism, amenajarea teritoriului și achiziții publice;
 • consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului, disciplina în construcții și cadastru imobiliar edilitar – Direcția de urbanism, amenajarea teritoriului și achiziții publice;

Condiţiile de participare la concurs, sunt următoarele:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: domeniul științe umaniste și arte, ramura arhitectură și urbanism, specializări: arhitectură / proiectare și planificare urbană / urbanism și administrarea teritoriului;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de:
  • minim 5 ani pentru posturile de consilier, clasa I, grad profesional principal;
  • minim 9 ani pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional superior.
 • condiţii prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, actualizată.

Concursul se organizează la sediul Consiliului judeţean Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 79, după cum urmează:

 • dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile de la publicarea anunțului;
 • selecţia dosarelor de concurs va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere al dosarelor;
 • proba scrisă în data de 04.10.2016, orele 09:30 la sediul Consiliului judeţean Vaslui;

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

 1. formularul de înscriere (ataşat anunţului);
 2. copia actului de identitate (inclusiv acte doveditoare în cazul schimbării numelui);
 3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări (termenul de valabilitate a adeverinței este până la eliberarea actului de studiu respectiv, dar nu mai mult de 12 luni de la data eliberării acesteia, conform M.E.C.T.S. nr. 5565/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar);
 4. copia carnetului de muncă sau o adeverință care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice (pentru vechimea dobândită după 01.01.2011 se prezintă o adeverinţă conform Ordinului A.N.F.P. nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al acesteia);
 5. cazierul judiciar;
 6. adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică (ataşată anunţului);
 8. declaraţie pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat C.I.M. pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani (ataşată anunţului).

Actele se vor îndosaria în ordinea specificată, într-un dosar cu şină.

Copiile actelor menţionate mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, în prezenţa candidatului.

Dosarele incomplete nu sunt admise pentru înscriere.

Bibliografia necesară desfășurării concursului de recrutare, este următoarea:

 1. Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, republicată, actualizată;
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, actualizată;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, actualizată;
 5. Ordin M.D.R.L. nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, actualizat;
 6. Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, actualizată;
 7. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată;
 8. O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, actualizată;
 9. Ordin M.T.C.R. nr. 562/2003 pentru aprobarea Reglementării tehnice "Metodologie de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ)".

Relaţii suplimentare se pot obţine de luni-vineri, între orele 08:00-16:30 la Serviciul managementul resurselor umane, relaţii mass-media, informare cetăţeni, interioare: 218 sau 113.

PREŞEDINTE,

Dumitru BUZATUFORMULARE DE COMPLETAT aici

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2016-09-02 (1124 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact