Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5637863
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Concurs Administrator Public

ANUNȚ

Nr. 9042/22.07.2016

În conformitate cu prevederile punctului III din Anexa la Hotărârea Consiliului județean Vaslui nr. 77/2012 privind aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice în vederea ocupării funcției de Administrator public la nivelul Consiliului Județean Vaslui, Consiliul județean Vaslui cu sediul în Vaslui, str. Ștefan cel Mare nr. 79, jud. Vaslui, organizează concurs în perioada 16 - 19 august 2016 .

I . Criteriile generale în vederea ocupării funcției de administrator public sunt:

 • are cetățenia română și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 • îndeplinește criteriile specifice pentru ocuparea funcției;
 • nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.

II. Criteriile specifice în vederea ocupării funcției de administrator public sunt:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: științe sociale, umaniste, inginerești
 • experiența minim 3 ani în funcții de conducere
 • capacitatea de exprimare (scris, vorbit, citit) - nivel mediu în cel puțin o limbă de circulație internațională
 • cunoștințe operare PC - Windows, Microsoft Office, Internet nivel mediu
 • are aptitudini legate de procesul decizional, de organizare și coordonare, de analiză și sinteză, control și depistare deficiențe, rezolvare operativă și eficientă a problemelor, capacitate de observație, capacitate relațională cu superiorii, colegii, subordonații și publicul, de consiliere și îndrumare, gândire logică și clară, capacitate de adaptare, capacitate de gestionare eficientă a resurselor alocate.

Concursul se organizează cu respectarea prevederilor din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , după cum urmează:

 • proba scrisă în ziua de 16 August 2016, ora 10:00 la sediul Consiliului județean Vaslui, din strada Ștefan cel Mare nr. 79, municipiul Vaslui;
 • interviul și susținerea proiectului de management în ziua de 19 August 2016, ora 10:00 la sediul Consiliului județean Vaslui;
 • dosarele de înscriere la concurs, inclusiv proiectul de management, se vor depune la sediul C. J. Vaslui, până la data de 04 August 2016, ora 16 30 inclusiv .

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu:

 • formularul de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • curriculum vitae;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în funcții de conducere;
 • cazier judiciar;
 • adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • recomandare de la ultimul loc de muncă;
 • declarație pe proprie răspundere că nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • proiectul de management (pe suport de hârtie și pe suport electronic).

(Copiile se prezintă însoțite de documentele originale)

Proiectul de management va cuprinde măsurile și metodele de elaborare și monitorizare a strategiilor, programelor ori proiectelor ce vor fi avute în vedere în perioada de executare a contractului de management, estimări asupra posibilităților de realizare a obiectivelor și asupra gradului de îndeplinire a acestora, mijloacele, expertizele și experiențele ce se preconizează a se utiliza, analize și considerații asupra condițiilor de dezvoltare economico-socială a județului Vaslui, propuneri de valorificare a tuturor resurselor și factorilor implicați în dezvoltarea, modernizarea și transformarea județului.

Bibliografia stabilită pentru funcția de administrator public pentru care se organizează concursul

Relații suplimentare se pot obține zilnic între orele 8:00 - 16:30 la Serviciul management resurse umane, relații mass-media, informare cetățeni, etj. II, camera 212 sau la telefon 0235/ 361.089 int. 113, și pe site-ul Consiliului județean Vaslui: www.cjvs.eu

P R E Ș E D I N T E,

Dumitru BUZATU

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2016-07-22 (1179 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact