Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5649955
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Concurs - Direcția Administrație Publică

ANUNŢ

7739 / 24.06.2016

Consiliul judeţean Vaslui organizează concurs de recrutare funcţie publică de execuţie, perioadă nedeterminată, astfel:

 • consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent - Compartiment Juridic Contencios și Coordonarea Consiliilor Locale, Direcția Administrație Publică;
 • consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Juridic Contencios și Coordonarea Consiliilor Locale, Direcția Administrație Publică;

Condiţiile de participare la concurs, sunt următoarele:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă: domeniul științe sociale, ramura științe juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de 1 an pentru consilier asistent, 9 ani pentru consilier superior;
 • cunoștințe operare PC: MS Office (word, excel), internet - nivel mediu;
 • condiții prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, actualizată.
Concursul se organizează la sediul Consiliului judeţean Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 79, după cum urmează:

 • dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului ;
 • selecția dosarelor de concurs va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere al dosarelor;
 • proba scrisă în data de 26.07.2016, orele 09:30 la sediul Consiliului județean Vaslui;

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

 1. formularul de înscriere (atașat anunțului);
 2. copia actului de identitate (inclusiv acte doveditoare în cazul schimbării numelui);
 3. copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări ( termenul de valabilitate a adeverinței este până la eliberarea actului de studiu respectiv, dar nu mai mult de 12 luni de la data eliberării acesteia, conform O.M.E.C.T.S. nr. 5565/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii Și al documentelor Școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar);
 4. copia carnetului de muncă sau o adeverință care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice ( pentru vechimea dobândită după 01.01.2011 se prezintă o adeverință conform Ordinului A.N.F.P. nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al acesteia);
 5. cazierul judiciar;
 6. adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. declarație pe propria răspundere sau adeverință care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică (atașată anunțului);
 8. declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat C.I.M. pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani (atașată anunțului).

Actele se vor îndosaria în ordinea specificată, într-un dosar cu şină.
Copiile actelor menţionate mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, în prezenţa candidatului.
Dosarele incomplete nu sunt admise pentru înscriere.

Bibliografia
 • consilier juridic asistent aici:

 • consilier juridic superior aici:

 • Relaţii suplimentare se pot obţine de luni-vineri, între orele 08:00-16:30 la Serviciul managementul resurselor umane, relaţii mass-media, informare cetăţeni, interior 113.


PREŞEDINTE,
Dumitru BUZATU

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2016-06-24 (1101 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact