Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5687933
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

ROF - Cap. III (5)

R E G U L A M E N T

de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate
al Consiliului judeţean Vaslui

CAPITOLUL III

ATRIBUTIILE DIRECTIILOR DE SPECIALITATE SI
COMPARTIMENTELOR INDEPENDENTE,
DIN STRUCTURA APARATULUI PROPRIU

3.7. ATRIBUŢIILE ARHITECTULUI ŞEF

Art. 27 - Arhitectul şef asigură îndeplinirea atribuţiilor ce revin consiliului judeţean în următoarele domenii şi sectoare de activitate:
-urbanism şi amenajarea teritoriului conform prevederilor Legii privind amenajarea teritoriului şi urbanismul – nr. 350/2001;
-cadastru de specialitate în domeniul imobiliar – edilitar şi constituire a băncii de date;
-disciplina în construcţii;
-eliberarea actelor de autoritate în domeniu: avize, acorduri unice, certificate de urbanism, autorizaţii de construire/desfiinţare;
-conduce structurile de specialitate organizate în cadrul Compartimentului de urbanism amenajarea teritoriului, disciplină în construcţii şi cadastru imobiliar edilitari.
Art. 28 - Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, disciplina în construcţii şi cadastru imobiliar edilitar îndeplineşte în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:
-coordonează întocmirea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului necesare judeţului, municipiilor, oraşelor, comunelor şi localităţilor componente;
-avizează şi supune aprobării documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului conform competenţelor stabilite de lege;
-urmăreşte respectarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului în proiectarea şi realizarea noilor obiective de investiţii;
-urmăreşte ca la amplasarea noilor obiective de investiţii, cât şi prin aplicarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului să se asigure conservarea frumuseţilor naturii, protecţia terenurilor agricole, apelor, aerului, pădurilor, a monumentelor şi zonelor turistice şi de arhitectură a întregului mediu ambiant;
-urmăreşte folosirea raţională a terenurilor pentru construcţii;
-solicită avizul primarilor din unităţile administrativ teritoriale în situaţia în care emitentul certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire este preşedintele consiliului judeţean;
-întocmeşte şi eliberează certificate de urbanism şi autorizaţii de construire / desfiinţare potrivit competenţelor prevăzute în Legea nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată cu O.U.G. nr. 122/2004;
-întocmeşte şi eliberează avizele structurilor de specialitate în situaţiile când emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire este de competenţa primarilor comunelor;
-pregăteşte şi prezintă documentaţiile depuse spre analiză în Comisia de Acorduri Unice.
-întocmeşte şi redactează acordul unic şi îl prezintă spre semnare;
-participă la recepţiile efectuate la terminarea lucrărilor de construire pentru persoanele fizice beneficiare de autorizaţii de construire emise de preşedintele consiliului judeţean;
-efectuează regularizarea taxelor de autorizare la terminarea lucrărilor de construire pentru autorizaţiile emise de preşedintele consiliului judeţean;
-asigură asistenţă tehnică, în baza dispoziţiilor preşedintelui, primăriilor comunale, la solicitarea acestora, pentru eliberarea certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire şi elaborarea documentaţiilor de urbanism şi amenajării teritoriului;
-organizează şi exercită control în domeniul respectării disciplinei în construcţii în teritoriul judeţului, constată abaterile de la prevederile legale în vigoare şi propune aplicarea de sancţiuni prevăzute de Legea nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată cu O.U.G. nr. 122/2004
-elaborează documentaţii de urbanism pentru amplasarea de locuinţe la sate ( lotizări – concesionare terenuri pentru construcţia de locuinţe );
-în colaborare cu Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară asigură controlul, recepţia şi avizarea lucrărilor de cadastru de specialitate imobiliar – edilitar şi de constituire a băncii de date urbane;
-examinează şi centralizează solicitările primite de la consiliile locale, stabileşte priorităţile şi întocmeşte lista cuprinzând lucrările de cadastru de specialitate imobiliar – edilitar şi de constituire a băncii de date urbane pe localităţi, suprafeţele propuse şi valoarea totală a cheltuielilor care anual, conform prevederilor legale, va fi transmisă către M.T.C.T. , în vederea finanţării lucrărilor respective;
-asigură, în baza dispoziţiilor preşedintelui, asistenţă tehnică consiliilor locale, la solicitarea acestora, în vederea organizării licitaţiilor şi a încheierii contractelor de execuţie pentru lucrările de cadastru de specialitate imobiliar – edilitar şi de constituire a băncii de date urbane;
-ţine evidenţa fondului geotehnic şi topografic;
-îndeplineşte şi alte sarcini dispuse de preşedintele consiliului judeţean în legătură cu atribuţiile specifice structurii arhitectului şef.

3.8.ATRIBUTIILE DIRECTIEI DEZVOLTARE LOCALĂ, INTEGRARE EUROPEANĂ, RELAŢII INTERNAŢIONALE

Art. 29 - Direcţia dezvoltare locală, integrare europeană, relaţii internaţionale este compartimentul de specialitate al aparatului propriu al consiliului judeţean care duce la îndeplinire atribuţiile acestuia în următoarele domenii de activitate:
-elaborarea, implementarea şi monitorizarea de strategii, programe prognoze, rapoarte privind dezvoltarea economico-socială a judeţului Vaslui;
-sprijinirea dezvoltării economico-sociale a judeţului in contextul politicii de dezvoltare regională;
-elaborarea şi administrarea de proiecte cu finanţare externă şi/sau naţională;
-relaţii externe;
-integrare europeană;
-promovarea parteneriatului cu organizaţiile ne-guvernamentale.
Direcţia de dezvoltare locală, integrare europeană, relaţii internaţionale îşi desfăşoară activitatea prin următoarele compartimente;
-serviciul dezvoltare locală, integrare europeană
-compartimentul cooperare internaţională, relaţia cu ONG

3.8.1. Atribuţiile serviciului dezvoltare locală, integrare europeană

Art. 30 - Serviciul dezvoltare locală, integrare europeană îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:
-elaborează, actualizează şi monitorizează, în colaborare cu celelalte compartimente ale consiliului judeţean şi alte instituţii publice (Prefectura, consiliile locale, serviciile deconcentrate), planul, strategia şi programul de dezvoltare a judeţului;
-colaborează cu Agenţia de Dezvoltare Regională Nord - Est la elaborarea Planului de dezvoltare regională şi a altor documente programatice, urmărind implementarea acestora la nivelul judeţului;
-gestionează relaţia cu Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Est;
-defalcă, din Planul de Dezvoltare regională şi din celelalte documente programatice elaborate la nivel regional, măsurile şi acţiunile pentru care judeţul Vaslui este eligibil, urmărind implementarea acestora la nivelul judeţului, în limita surselor de finanţare disponibile şi accesibile;
-defalcă, din strategia şi programul de dezvoltare economico-socială a judeţului, măsurile şi acţiunile a căror realizare este în sarcina consiliului judeţean şi acţionează pentru implementarea acestora, în colaborare cu celelalte compartimente de specialitate şi instituţii subordonate;
-defalcă, din strategia şi programul de dezvoltare economico-socială a judeţului, sarcinile şi obiectivele ce privesc anumite zone ale judeţului sau consilii locale, acordând acestora asistenţă tehnică de specialitate, la solicitare;
-coordonează programele proprii ale consiliilor locale cu accent pe anumite obiective de interes intercomunal şi le corelează cu prevederile programului de dezvoltare economico-socială a judeţului;
-elaborează studii, rapoarte, sinteze, cu privire la dezvoltarea economico-socială a judeţului şi la activitatea proprie;
-identifică sursele de finanţare accesibile pentru finanţarea proiectelor de dezvoltare;
-elaborează, implementează şi monitorizează, în colaborare cu celelalte compartimente din cadrul consiliului şi/sau instituţii subordonate, proiectele cu finanţare externă sau naţională, în care Consiliul judeţean Vaslui este solicitant sau partener;
-difuzează informaţii autorităţilor publice locale, instituţiilor subordonate consiliului şi organizaţiilor ne-guvernamentale, cu privire la oportunităţile de finanţare existente;
-furnizează consultanţă şi asistenţă tehnică autorităţilor publice locale comunale şi orăşeneşti, la cererea acestora, pentru completarea documentaţiei în vederea accesării diferitelor surse de finanţare, precum şi pentru administrarea proiectelor;
-gestionează documentaţia referitoare la sursele de finanţare şi la proiectele elaborate şi implementate de consiliul judeţean;
-colaborează cu Direcţia economică la asigurarea de către Consiliul judeţean a resurselor pentru co-finanţarea proiectelor;
-acţionează pentru realizarea de parteneriate public-public şi public-privat, în vederea elaborării şi implementării programelor şi proiectelor de dezvoltare locală;
-împreună cu consiliile locale, identifică zonele defavorizate din cadrul judeţului, propune documentaţia spre avizare consiliului judeţean în vederea înaintării acesteia la Agenţia de Dezvoltare Regională Nord - Est;
-asigură asistenţă de specialitate persoanelor fizice sau juridice care investesc în zonele declarate defavorizate;
-colaborează cu serviciile similare din celelalte consilii judeţene privind popularizarea în teritoriu a zilelor în care se organizează pieţe, târguri şi oboare, în vederea informării agenţilor economici din judeţ;
-întocmeşte, pe baza informaţiilor colectate de la consiliile locale, calendarul manifestărilor comerciale (expoziţii, târguri, pieţe şi oboare) care se desfăşoară anual în judeţ şi îl popularizează la nivel judeţean şi naţional;
-întocmeşte, analizează şi urmăreşte situaţiile şi documentaţiile necesare ducerii la îndeplinire a atribuţiilor consiliului judeţean în domeniile: inventarierii principalelor resurse turistice; elaborării propunerilor de dezvoltare a turismului în judeţ;
-gestionează bazele de date ale compartimentului;
-derulează, prin intermediul Centrului de Informare „Europa”, acţiuni specifice în domeniul integrării europene, după cum urmează:

  • furnizarea de informaţii referitoare la Uniunea Europeană şi la procesul de integrare a României, pe baza cererilor primite de la cetăţeni şi/sau instituţii;
  • facilitarea accesării informaţiilor direct de către cetăţeni, prin intermediul InfoKiosk-ului;
  • organizarea unei colecţii de materiale-bibliotecă puse la dispoziţia cetăţenilor spre consultare;
  • reproducerea publicaţiilor puse la dispoziţie de Centrul de Informare al Comisiei Europene şi distribuirea lor în judeţ;
  • prelucrarea informaţiei europene accesibile pe site-urile infoeuropa.ro, europa.eu.int, în vederea diversificării gamei de informaţii diseminate la nivel local şi satisfacerii tuturor categoriilor de cereri;
  • organizarea de acţiuni de diseminare a informaţiilor către grupuri ţintă prioritare: tineret, funcţionari publici, oameni de afaceri, populaţia din mediul rural, etc.;
  • organizarea de evenimente, simpozioane, mese rotunde, seminarii, pe teme de integrare europeană;
  • stimularea creării în judeţ a unei reţele de multiplicatori de informaţie europeană, cu ajutorul primăriilor din localităţile rurale şi urbane ale judeţului;
  • păstrarea contactului permanent cu membrii reţelei naţionale de multiplicatori de informaţie europeană;
  • asigurarea legăturii cu Centrul de Informare al Delegaţiei Comisiei Europene;

-îndeplineşte şi alte atribuţii încredinţate de consiliul judeţean, preşedinte şi conducerea direcţiei.

3.8.2. Atribuţiile compartimentului cooperare internaţională, relaţia cu O.N.G.

Art. 31 - Compartimentul cooperare internaţională, relaţia cu O.N.G. îndeplineşte în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:
-sprijină acţiunile de înfrăţire a localităţilor şi unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ cu alte localităţi din străinătate şi ţine evidenţa localităţilor înfrăţite;
-acţionează pentru extinderea cooperării internaţionale dintre Consiliul judeţean Vaslui şi autorităţi locale din alte ţări, precum şi pentru întărirea cooperării transfrontaliere;
-pregăteşte şi redactează documentaţia, în vederea cooperării sau asocierii cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii internaţionale a autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune;
-transmite spre avizare ministerelor de resort proiectele/acordurile/convenţiile de cooperare dintre consiliul judeţean şi autorităţi locale din alte ţări;
-pregăteşte documentaţia necesară aprobării acordurilor de cooperare internaţională/transfrontalieră de către plenul consiliului judeţean;
-acţionează pentru punerea în practică a prevederilor din acordurile de cooperare internaţională şi transfrontalieră încheiate;
-gestionează activitatea Consiliului judeţean Vaslui în cadrul Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, asigurând secretariatul judeţean, coordonarea activităţii grupurilor de lucru tematice, participarea la evenimentele organizate;
-participă la elaborarea, implementarea şi monitorizarea strategiei de cooperare transfrontalieră în cadrul Euroregiunii Siret-Prut-Nistru;
-susţine punerea în practică a programului Adunării Regiunilor Europei în baza apartenenţei la organizaţie şi/sau protocoalelor şi convenţiilor semnate între părţile angajate;
-propune măsuri de promovare a intereselor judeţului în străinătate, întărirea cooperării şi colaborării cu organismele Uniunii Europene;
-acţionează pentru promovarea potenţialului judeţului Vaslui şi a proiectelor de investiţii în comunitatea internaţională, în vederea atragerii de finanţări şi investiţii străine;
-propune bugetul necesar susţinerii diverselor programe, deplasări, cotizaţii, activităţi de promovare;
-propune asocierea şi/sau colaborarea cu alte organizaţii şi instituţii internaţionale;
-urmăreşte intensificarea contactelor internaţionale ale consiliului judeţean, inclusiv cu ambasade, instituţii, etc;
-asigură corespondenţa consiliului judeţean cu organizaţii şi instituţii din străinătate, precum şi traducerea acesteia;
-asigură traducerea materialelor primite de la celelalte compartimente ale consiliului judeţean;
-întocmeşte programul vizitelor sau întâlnirilor cu delegaţii din ţară şi străinătate, în concordanţă cu înţelegerile avute şi le prezintă spre aprobare consiliului judeţean;
-asigură desfăşurarea în bune condiţii a convorbirilor cu delegaţiile oficiale străine, asigurând traducerea obiectivă, corectă a convorbirilor şi asigură confidenţialitatea acestora;
-întocmeşte şi pregăteşte documentaţiile necesare participării la acţiuni internaţionale a reprezentanţilor consiliului judeţean (inclusiv obţinerea vizelor, unde este cazul);
-propune măsuri de întărire a parteneriatului dintre administraţia publică locală şi organizaţiile ne-guvernamentale;
-răspunde de desfăşurarea în bune condiţii a relaţiei administraţiei publice locale cu O.N.G.-urile;
-gestionează baza de date cu organizaţiile ne-guvernamentale din judeţ;
-îndeplineşte şi alte atribuţii încredinţate de consiliul judeţean, preşedinte şi conducerea direcţiei.

R E G U L A M E N T de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui
Capitolul I
Capitolul II
Capitolul III - 1
Capitolul III - 2
Capitolul III - 3
Capitolul III - 4
Capitolul III - 5
Capitolul IV

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2007-09-21 (6775 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact