Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5687832
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

ROF - Cap. III (4)

R E G U L A M E N T

de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate
al Consiliului judeţean Vaslui

CAPITOLUL III

ATRIBUTIILE DIRECTIILOR DE SPECIALITATE SI
COMPARTIMENTELOR INDEPENDENTE,
DIN STRUCTURA APARATULUI PROPRIU

3.6. ATRIBUŢIILE DIRECŢIEI TEHNICE

Art. 21 - Direcţia tehnică este compartimentul de specialitate al consiliului judeţean care asigură îndeplinirea atribuţiilor ce revin acestuia în următoarele domenii de activitate:
- pregătire documentaţii, licitaţii, contracte de achiziţii publice şi contracte de concesionare lucrări publice şi de servicii;
- lucrări publice, investiţii;
- administrarea domeniului public şi privat al judeţului;
- investiţii şi reabilitare drumuri judeţene;
- monitorizarea serviciilor de utilităţi publice.

3.6.1. Atribuţiile serviciului de atribuire a contractelor de achiziţii publice

Art. 22 - Serviciul de atribuire a contractelor de achiziţii publice îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale :
-elaborează Programul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente de specialitate ale Consiliului judeţean Vaslui, program pe care-l supune aprobării Consiliului judeţean;
-realizează punerea în corespondenţă cu sistemul de grupare şi codificare utilizat în Vocabularul comun al achiziţiilor publice (CPV), a produselor, serviciilor şi lucrărilor ce fac obiectul contractelor de achiziţie publică;
-întocmeşte notele justificative şi le supune aprobării conducerii în cazul aplicării unei proceduri care constituie excepţie de la regula de atribuire şi anume în cazul dialogului competitiv , negocierea şi cererea de oferte, pe baza referatelor de necesitate şi a notei de calcul privind valoarea estimată elaborate şi transmise de către fiecare compartiment de specialitate ;
-înştiinţează Ministerul Finanţelor Publice asupra procedurii care urmează a fi derulată conform prevederilor legale în vigoare;
-redactează şi înaintează anunţurile de intenţie, de participare şi de atribuire în conformitate cu prevederile legale, spre publicare în SEAP, Monitorul Oficial al României partea VI-a Achiziţii publice şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, după caz;
-elaborează calendarul procedurii de atribuire necesar pentru planificarea procesului de achiziţii publice, evitarea suprapunerilor şi întârzierilor şi monitorizarea internă a procesului de achiziţii ţinând seama de termenele legale prevăzute pentru publicare anunţuri, depunere candidaturi/oferte, duratele previzionate pentru examinarea şi evaluarea candidaturilor/ofertelor precum şi de orice alte termene care pot influenţa procedura;
-elaborează sau coordonează elaborarea documentaţiei de atribuire/selectare/preselectare în colaborare cu compartimentele interesate în achiziţionarea de produse, servicii sau lucrări;
-pune la dispoziţia oricărui operator economic care solicită, documentaţia de atribuire/selectare/preselectare;
-răspunde în mod clar, complet şi fără ambiguităţi la solicitările de clarificări, răspunsurile însoţite de întrebările aferente transmiţându-se către toţi operatorii economici care au obţinut documentaţia de atribuire;
-participă cu membri în comisiile de evaluare a ofertelor;
-informează ofertanţii privind rezultatele procedurii de achiziţie;
-redactează contractele de achiziţie publică;
-elaborează împreună cu compartimentul juridic şi transmite la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor punctul de vedere al autorităţii contractante în cazul existenţei unei contestaţii;
-duce la îndeplinire măsurile impuse Autorităţii contractante de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
-întocmeşte şi păstrează dosarul de achiziţie publică care cuprinde toate activităţile desfăşurate în cadrul procedurii de atribuire, respectiv toate documentele necesare pentru derularea procedurii;
-pune la dispoziţia oricărei autorităţi publice interesate, spre consultare, dosarul de achiziţie publică, dacă acest lucru este solicitat, cu condiţia ca nici o informaţie să nu fie dezvăluită dacă dezvăluirea ei ar fi contrară legii;
-acordă asistenţă tehnică de specialitate Consiliilor locale şi instituţiilor subordonate Consiliului judeţean, la solicitarea acestora.

3.6.2. Atribuţiile compartimentului lucrări publice, investiţii

Art. 23 - Compartimentul lucrări publice, investiţii îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:
-împreună cu compartimentul lucrări publice, investiţii şi biroul de administrarea domeniului public şi privat al judeţului întocmeşte documentaţii tehnice pentru reparaţii curente la bunurile din patrimoniul consiliului judeţean precum şi pentru consiliile locale la solicitarea acestora;
-asigură întocmirea proiectelor de contract pentru proiectare şi execuţie şi după avizarea de către consilierul juridic le înaintează spre semnare conducerii judeţului;
-asigură derularea contractului de împrumut subsidiar;
-împreună cu compartimentul investiţii şi reabilitarea drumurilor judeţene şi biroul de administrarea domeniului public şi privat întocmeşte documentaţii tehnico-economice pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la drumuri şi poduri şi obţine avizul CTE al C.J. Vaslui;
-prezintă spre aprobare consiliului judeţean documentaţiile tehnico-economice;
-urmăreşte obţinerea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire conform legislaţiei în vigoare;
-asigură derularea investiţiilor cu finanţare de la bugetul de stat si bugetul local ;
-asigură derularea investiţiilor cu finanţare din fondurile UE;
-urmăreşte întocmirea documentaţiilor tehnico-economice pentru realizarea programelor de reabilitare a sistemelor de alimentare cu energie termică;
-urmăreşte realizarea înfiinţării distribuţiilor de gaze naturale la comunele din judeţ şi concesionarea serviciului de distribuire de gaze;
-împreună cu biroul de administrarea domeniului public şi privat al judeţului, elaborează devize estimative pentru instalaţiile electrice şi termice a bunurilor din patrimoniul judeţului;
-asigură colaborarea cu serviciile deconcentrate ale judeţului la întocmirea şi realizarea programului de electrificare a localităţilor din zona rurală;
-asigură soluţionarea şi redactarea în termen a scrisorilor şi petiţiilor care au fost repartizate prin rezoluţie;
-acordă asistenţă tehnică la consiliile locale, la solicitarea acestora;
-acordă asistenţă tehnică pentru obiective finanţate prin FRDS, comunităţilor locale, la cererea acestora şi în baza rezoluţiei preşedintelui consiliului judeţean;
-asigură editarea pe calculator a lucrărilor întocmite în cadrul direcţiei tehnice;
-asigură lucrările de secretariat;
-asigură întocmirea pontajului lunar pentru personalul din cadrul direcţiei tehnice;
-exercită atribuţiile de beneficiar pentru obiectivele de investiţii de la lansarea temei de proiectare până la recepţionarea acestora;
-participă la recepţia la terminarea lucrărilor şi recepţia finală a obiectivelor de investiţii;
-întocmeşte cartea tehnică a obiectivelor de investiţii şi o completează în perioada de exploatare;
-acordă asistenţă tehnică de specialitate pentru pregătirea, promovarea şi derularea lucrărilor de investiţii din programele consiliilor locale comunale, la cererea acestora;
-asigură secretariatul Consiliului Tehnico - Economic de analiză şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii din competenţa de avizare a consiliului judeţean;
-propune spre aprobarea Consiliului judeţean documentaţiile tehnico – economice;
-împreună cu serviciul de atribuire a contractelor de achiziţii publice întocmeşte teme de proiectare pentru obiectivele Consiliului judeţean;
-întocmeşte documentaţia necesară în vederea obţinerii acordului Ministerului Finanţelor pentru obiectivele de investiţii din competenţa acestuia;
-împreună cu biroul de administrarea domeniului public şi privat al judeţului elaborează documentaţii tehnice la nivel de devize estimative pentru stabilirea volumului de cheltuieli necesare pentru efectuarea lucrărilor de reparaţii curente la clădirile aflate în administrarea consiliului judeţean şi a consiliilor locale comunale, la cererea acestora;
-împreună cu biroul administrarea domeniului public şi privat participă la activitatea de expertizare şi consolidare a construcţiilor din patrimoniul şi din administrarea instituţiilor şi agenţilor economici de sub autoritatea consiliului judeţean, avariate de cutremurele de pământ;
-participă la întocmirea programelor anuale şi de perspectivă privind continuarea acţiunii de electrificare a satelor şi urmăreşte realizarea acestora;
-coordonează activitatea de informare şi documentare tehnică a instituţiilor de sub autoritatea consiliului judeţean;
-participă la întocmirea documentaţiilor şi urmăreşte execuţia obiectivelor cu finanţare externă;
-urmăreşte prin salariaţii din cadrul compartimentului atestaţi ca inspectori de şantier, cantitatea şi calitatea lucrărilor executate şi răspunde conform legii pentru sumele acceptate la plată;
-asigură urmărirea executării lucrărilor de pietruiri drumuri comunale din pământ şi alimentarea cu apă a satelor, finanţate conform H.G. 577/1997;
-urmăreşte modul de punere în operă şi folosire eficientă a fondurilor alocate pentru repararea şcolilor;
-coordonează derularea de către consiliile locale a programului pentru construirea de locuinţe, conform O.G. nr. 19/1994;
-coordonează programul de investiţii din judeţ privind gospodărirea comunală şi asigură asistenţa tehnică pentru acestea;
-în cazul producerii unor calamităţi naturale pe teritoriul judeţului Vaslui, participă la constatarea acestora şi face propuneri de expertizare şi consolidarea obiectivelor afectate;
-îndeplineşte şi alte atribuţii încredinţate de consiliul judeţean, preşedinte şi conducerea direcţiei.

3.6.3. Atribuţiile biroului administrarea domeniului public şi privat al judeţului

Art. 24 - Biroul administrarea domeniului public şi privat al judeţului îndeplineşte, în condiţiile legii următoarele atribuţii principale:
-asigură gestionarea şi administrarea informaţiilor şi documentelor cu privire la patrimoniul din domeniul public şi privat al judeţului Vaslui;
-întocmeşte evidenţa patrimoniului public şi privat;
-inventariază anual patrimoniul public şi privat al judeţului;
-întocmeşte şi urmăreşte promovarea hotărârilor de Guvern privind patrimoniul public al judeţului;
-administrează şi exploatează instalaţiile şi utilităţile de la imobilele aflate în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;
-coordonează activitatea de reparaţii curente şi accidentale ale imobilelor din administrarea Consiliului judeţean Vaslui;
-coordonează activitatea şi întocmeşte documentaţia necesară de dare în administrare a imobilelor din administrarea Consiliului judeţean Vaslui;
-participă la acţiunea anuală de valorificare şi casare a bunurilor din domeniul public şi privat al judeţului;
-întocmeşte, în condiţiile legii, documentaţia necesară şi face propuneri pentru închirierea sau concesionarea bunurilor ce aparţin domeniului public sau privat al judeţului;
-întocmeşte documentaţia necesară şi face propuneri pentru cumpărarea şi/ sau vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat prin licitaţie publică, în condiţiile legii;
-colaborează la întocmirea programelor de investiţii anuale şi de perspectivă;
-în cazul producerii unor calamităţi naturale care, prin efectul lor, au determinat avarierea bunurilor din administrare, participă la constatarea acestora luând măsuri de expertizare şi consolidare;
-acordă consultanţă în domeniu, la solicitarea consiliilor locale, în vederea desfăşurării în bune condiţiuni a activităţii de administrare a bunurilor;
-acordă consultanţă consiliilor locale în probleme de legislaţie specifică administrării domeniului public şi privat;
-îndeplineşte şi alte atribuţii încredinţate de preşedintele consiliului judeţean şi directorul executiv al direcţiei tehnice.

3.6.4. Atribuţiile Compartimentului investiţii şi reabilitare drumuri judeţene

Art. 25 - Compartimentul investiţii şi reabilitare drumuri judeţene îndeplineşte , în condiţiile legii , următoarele atribuţii principale:
-urmăreşte permanent starea tehnică a drumurilor şi podurilor şi împreună cu biroul de administrarea domeniului public şi privat întocmeşte programul anual cu lucrările de întreţinere şi reparaţii curente;
-la solicitarea consiliilor locale, ţine evidenţa operativă a drumurilor şi podurilor judeţene şi asigură asistenţa tehnică pentru drumurile şi podurile din administrarea acestora;
-asigură întocmirea cărţilor tehnice la drumuri, poduri şi siguranţa circulaţiei care la recepţia finală vor fi predate la biroul de administrare a domeniului public şi privat;
-asigură întocmirea documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii de drumuri şi poduri ale consiliului judeţean, ţine evidenţa acestora prin întocmirea de fişe tehnice pentru fiecare obiectiv;
-organizează şi urmăreşte efectuarea recensământului circulaţiei pe drumurile publice judeţene, centralizează datele şi le transmite la M.T.C.T. – CESTRIN;
-împreună cu biroul de administrarea domeniului public şi privat propune şi înaintează spre însuşire consiliului judeţean încadrarea în categorii a drumurilor publice de pe teritoriul judeţului Vaslui, în vederea stabilirii consumului de carburanţi, lubrefianţi, cauciucuri pentru autovehiculele care circulă pe aceste drumuri;
-împreună cu direcţia economică urmăreşte actualizarea taxelor şi tarifelor pentru construcţii şi instalaţii amplasate în zona drumurilor judeţene;
-asigură întocmirea de acorduri prealabile şi autorizaţii de amplasare a construcţiilor şi instalaţiilor în zona drumurilor judeţene;
-împreună cu biroul de administrarea domeniului public şi privat propune modificări de clasare şi declasare a drumurilor judeţene şi le înaintează spre aprobare consiliului judeţean precum şi a lucrărilor necesare privind dezvoltarea reţelei de drumuri judeţene şi a drumurilor comunale prin construirea de drumuri noi, modernizarea sau aplicarea de îmbrăcăminţi asfaltice uşoare, construirea de lucrări anexe acestor drumuri, construirea şi refacerea drumurilor şi podurilor, a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii necesare îmbunătăţirii viabilităţii reţelei rutiere;
-urmăreşte comportarea reţelei de drumuri judeţene faţă de acţiunea traficului şi agenţilor fizico-climaterici, asigurând documentaţia necesară pentru studierea condiţiilor optime de exploatare a reţelei de drumuri judeţene;
-împreună cu biroul de administrarea domeniului public şi privat asigură aplicarea măsurilor privind siguranţa circulaţiei pe drumurile judeţene în colaborare cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie Vaslui;
-întocmeşte şi propune spre aprobare programele anuale de combatere a fenomenelor meteorologice periculoase (înzăpeziri, polei, alunecări de teren, inundaţii, etc.) şi urmăreşte aplicarea lor;
-urmăreşte introducerea tehnicii noi, îmbunătăţirea proceselor tehnologice şi ridicarea calităţii lucrărilor;
-verifică calitatea lucrărilor executate, participă la recepţia tuturor lucrărilor de construire, reparare şi întreţinere a drumurilor judeţene;
-împreună cu biroul de administrarea domeniului public şi privat organizează activitatea de revizie a drumurilor şi podurilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi urmăreşte valorificarea rezultatelor înregistrate;
-împreună cu biroul de administrarea domeniului public şi privat propune avizarea amplasării şi executării unor lucrări de construcţii şi instalaţii în zona drumurilor judeţene;
-propune elaborarea de autorizaţii pentru transporturi agabaritice pe drumurile judeţene;
-urmăreşte întreţinerea şi exploatarea eficientă a plantaţiilor din zona drumurilor judeţene;
-urmăreşte comportarea în timp a podurilor de pe drumurile judeţene şi, după caz, propune expertizarea acestora;
-participă la inventarierea anuală a mijloacele fixe din dotare;
-participă la organizarea băncii de date privind siguranţa circulaţiei rutiere pe drumurile judeţene;
-împreună cu celelalte compartimente din cadrul direcţiei tehnice participă la întocmirea şi ţinerea la zi a arhivei de documente ale drumurilor judeţene şi a podurilor aferente acestora;
-efectuează înregistrarea automată a traficului pe drumurile judeţene prin unităţi specializate;
-împreună cu biroul de administrarea domeniului public şi privat execută revizii şi controale ale stării tehnice a drumurilor judeţene şi a podurilor de pe acestea;
-asigură realizarea calităţii şi controlul tehnic al calităţii lucrărilor prin salariaţii atestaţi ca diriginţi de şantier;
-exercită controlul autovehiculelor şi încasează valoarea utilizării drumurilor;
-îndeplineşte şi alte atribuţii încredinţate de consiliul judeţean, preşedinte şi conducerea direcţiei.

3.6.5. Atribuţiile compartimentului pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţii publice

Art. 26 – Compartimentul pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:
-fundamentează şi elaborează strategia, la nivelul judeţului, privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, având la bază angajamentele asumate de Romania în procesul de negociere a acquisului comunitar şi prevederile strategiei naţionale pe care o supune spre adoptare Consiliului judeţean;
-elaborează planurile de implementare aferente strategiei judeţului şi le supune adoptării Consiliului judeţean;
-elaborează şi actualizează anual strategia judeţeană privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice precum şi planurile locale de implementare aferente acestora;
-colaborează cu Unităţile municipale de monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice pentru fundamentarea strategiei la nivelul judeţului având în vedere necesităţile şi particularităţile fiecărei localităţi;
-monitorizează, coordonează şi implementează strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice precum şi a planurilor de implementare aferente în cazul comunelor sau oraşelor, în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale vizate;
-colaborează cu operatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice la întocmirea planurilor proprii de implementare, având în vedere următoarele:

 • aria de acoperire a serviciului prestat;
 • nivelul de calitate a serviciului şi respectarea standardelor naţionale şi europene în domeniu;
 • sistemul de tarifare prestat;
 • gradul de suportabilitate pentru populaţie;
 • măsuri de protecţie avute în vedere pentru populaţia defavorizată şi care este afectată de acest serviciu;
 • siguranţa în exploatare şi măsurile de remediere a avariilor şi defecţiunilor care vor apărea;

-asistă operatorii şi autorităţile publice locale în procesul de accesare şi atragere a fondurilor pentru investiţii;
-monitorizează serviciile comunitare de utilitaţi publice care asigură următoarele utilităţi:

 • alimentarea cu apă;
 • canalizarea şi epurarea apelor uzate;
 • colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale;
 • salubrizarea localităţilor şi managementul deşeurilor solide;
 • alimentarea cu energie termică în sistem centralizat;
 • transportul public local;
 • iluminatul public.

-monitorizează şi evaluează executarea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice în baza unui sistem instituit în acest sens;
-monitorizează şi evaluează performanţele serviciilor comunitare de utilităţi publice în baza unor proceduri şi mecanisme specifice;
-monitorizează şi sprijină gestiunea delegată a serviciilor comunitare de utilităţi publice bazată pe contracte de concesiune şi contracte de parteneriat public-privat precum şi pe atragerea investiţiilor private în dezvoltarea şi modernizarea sistemelor comunitare de utilităţi publice;
-evaluează stadiul de dezvoltare şi estimează necesarul de investiţii în infrastructura edilitar – urbană ca urmare a introducerii manualului de audit urban al UE;
-monitorizează implementarea programelor privind alimentarea cu apă a satelor, conform HG nr. 577/1997 pentru aprobarea programului privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, conectarea satelor la reţeaua de electrificare şi la reţelele telefonice, republicată;
-urmareşte realizarea programului guvernamental aprobat prin HG nr. 687/1997 privind contractarea şi garantarea de catre Guvern a unor credite pentru pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuinţe sociale, refacerea şi dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităţilor rurale;
-urmăreşte realizarea programului naţional de realizare a sistemelor de canalizare şi epurare a apelor uzate în localităţile rurale şi localităţile recent declarate oraş şi care nu dispun de infrastructură edilitar-urbană aferentă;
-accesează Fondul de mediu pentru realizarea investiţiilor de mediu necesare îndeplinirii angajamentelor asumate de România în procesul de negociere a Capitolului 22, în special pentru implementarea directivelor UE legate de controlul poluării, calitatea apei, managementul deşeurilor şi calitatea aerului;
-monitorizează implementarea Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor prin dezvoltarea unui sistem integrat de management şi implementarea sistemelor de colectare selectivă şi valorificare a deşeurilor şi ambalajelor la nivelul persoanelor fizice, instituţiilor publice şi al agenţilor economici;
-urmareşte constituirea parteneriatelor de tip public-privat în ceea ce priveşte reducerea generării, refolosirea, reciclarea şi eliminarea deşeurilor;
-pregateşte portofoliu de proiecte eligibile pentru construcţia, dezvoltarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi a sistemelor de canalizare pentru localităţi urbane şi rurale pentru diverse programe de finanţare (bugetul de stat şi fonduri europene) ;
-îndeplineşte şi alte atribuţii încredinţate de consiliul judeţean, preşedinte şi conducerea direcţiei.”

R E G U L A M E N T de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui
Capitolul I
Capitolul II
Capitolul III - 1
Capitolul III - 2
Capitolul III - 3
Capitolul III - 4
Capitolul III - 5
Capitolul IV

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2007-09-21 (6743 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact