Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5687810
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

ROF - Cap. III (2)

R E G U L A M E N T

de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate
al Consiliului judeţean Vaslui

CAPITOLUL III

ATRIBUTIILE DIRECTIILOR DE SPECIALITATE SI
COMPARTIMENTELOR INDEPENDENTE,
DIN STRUCTURA APARATULUI PROPRIU

3.3. ATRIBUŢIILE SERVICIULUI MANAGEMENT RESURSE UMANE, RELAŢII MASS-MEDIA, INFORMARE CETĂŢENI

Art. 12 - Serviciul management resurse umane, relaţii mass-media, informare cetăţeni este structura de specialitate a aratului propriu al consiliului judeţean, care duce la îndeplinire următoarele atribuţii principale:
-organizează şi realizează gestiunea resurselor umane din aparatul propriu de specialitate al consiliului judeţean;
-colaborează cu direcţia economică la fundamentarea fondului de salarii pentru personalul din cadrul aparatului propriu al consiliului judeţean;
-pregăteşte în colaborare cu celelalte compartimente documentaţia pe baza căreia preşedintele consiliului Judeţean prezintă spre aprobare organigrama, numărul de personal, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare pentru aparatul propriu de specialitate, instituţiile şi serviciile publice de sub autoritatea consiliului Judeţean;
-acordă, în baza dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean, asistenţă de specialitate în problemele privind gestionarea resurselor umane, instituţiilor şi serviciilor publice subordonate consiliului judeţean, precum şi la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ;
-întocmeşte documentaţia privind numirea, încadrarea, promovarea, redistribuirea, transferarea, detaşarea, pensionarea sau încetarea raporturilor de serviciu/muncă, pentru personalul aparatului propriu de specialitate al consiliului judeţean şi conducătorii unităţilor subordonate;
-gestionează şi întocmeşte documentaţia necesară organizării şi desfăşurării concursurilor/examenelor în vederea recrutării, selectării personalului din aparatul propriu de specialitate şi celor din conducerea unităţilor subordonate;
-administrează şi actualizează baza de date a funcţiilor publice şi funcţionarilor publici din aparatul propriu de specialitate al consiliului judeţean şi al consiliilor locale în formatul standard stabilit de Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici;
-întocmeşte documentaţiile necesare şi ţine legătura cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în vederea organizării şi desfăşurării concursurilor sau examenelor pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere sau execuţie vacante;
-asigură întocmirea şi actualizarea corespunzătoare a dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici din cadrul aparatului propriu al consiliului judeţean, urmărind existenţa documentelor privind numirea în funcţie, atestarea studiilor, evaluarea activităţii, avansările în funcţii şi grade profesionale, etc;
-gestionează carnetele de muncă şi dosarele profesionale ale persoanelor care ocupa funcţii de demnitate publică în conducerea consiliului judeţean şi personalului din aparatul propriu de specialitate în condiţii de legalitate şi confidenţialitate;
-gestionează, completează şi asigură avizarea Registrului general de evidenţă a salariaţilor din aparatul propriu de specialitate, potrivit Codului Muncii;
-completează carnetele de muncă ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual din cadrul aparatului propriu al consiliului judeţean privind modificările salariale, schimbări de funcţii, încheiere, modificare sau încetare a raporturilor de muncă sau a raporturilor de serviciu;
-întocmeşte dosarele de pensionare pentru personalul din aparatul propriu şi le transmite organelor abilitate în vederea stabilirii drepturilor de pensie (limită de vârstă, anticipată, parţială, urmaş, invaliditate);
-efectuează lucrările privind evidenţa şi mişcarea personalului, completarea legitimaţiilor pentru personalul din aparatul propriu al consiliului judeţean;
-întocmeşte şi prezintă spre aprobare programarea concediilor de odihnă pentru personalul din aparatul propriu de specialitate;
-întocmeşte programele de perfecţionare pentru personalul aparatului propriu de specialitate, în conformitate cu strategia administraţiei publice judeţene;
-urmăreşte derularea programelor de instruire primară în informatică a funcţionarilor din aparatul propriu de specialitate al consiliului judeţean;
-asigură coordonarea la nivel judeţean a programului de instruire în domeniul informaticii a personalului din structurile administraţiei publice locale;
-colaborează cu şefii de compartiment pentru întocmirea fişelor posturilor pentru funcţionarii publici şi pentru personalul în regim contractual şi asigură gestionarea acestora;
-monitorizează şi gestionează sistemul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici şi personalului contractual şi acordă sprijin de specialitate compartimentelor din aparatul propriu în acest sens;
-aplică prevederile legale referitoare la sistemul de salarizare pentru aparatul propriu şi conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice subordonate consiliului judeţean;
-organizează şi ţine la zi sistemul informaţional privind gestionarea resurselor umane şi salarizarea personalului aparatului propriu de specialitate al consiliului judeţean;
-întocmeşte şi actualizează, ori de câte ori este nevoie (indexări, majorări salariale, angajări de personal, modificarea sporurilor de vechime, reîncadrări, etc.), statul de funcţii al aparatului propriu de specialitate al consiliului judeţean;
-ţine evidenţa şi întocmeşte toate situaţiile necesare, raportările şi lucrările de evidenţă militară şi mobilizare la locul de muncă;
-întocmeşte legitimaţii pentru funcţionarii publici, salariaţii aparatului propriu şi membrii consiliului judeţean, precum şi alte documente necesare evidenţelor de personal;
-analizează scrisorile şi sesizările repartizate de conducerea instituţiei, care au ca obiect acordarea sau neacordarea unor drepturi de personal, organizarea locurilor de muncă, încadrarea în normativele de personal etc. şi ia măsuri pentru transmiterea răspunsurilor în termenul prevăzut de lege;
-întocmeşte dările de seamă statistice şi declaraţiile referitoare la personalul de la nivelul consiliului judeţean şi le transmite instituţiilor abilitate;
-întocmeşte şi supune spre aprobare documentaţia privind acordarea premiilor individuale, salariilor de merit şi altor drepturi salariale, potrivit legii, pentru personalul din aparatul propriu de specialitate al consiliului judeţean;
-întocmeşte condicile de prezenţă a personalului, le pune la dispoziţia compartimentelor de specialitate şi urmăreşte prezenţa la program a salariaţilor aparatului propriu;
-gestionează declaraţiile de avere, de interese şi asigură completarea Registrului declaraţiilor de interese, potrivit legii;
-eliberează adeverinţe, conform prevederilor legale, necesare funcţionarilor publici, salariaţilor aparatului propriu al consiliului judeţean pentru diverse situaţii (bancă, spital, pensionare, bilete de odihnă si tratament, instituţii de învăţământ etc.) cu certificarea înscrisurilor din carnetele de muncă;
-colaborează cu Institutul Naţional de Adminisatraţie şi cu Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Iasi, la care este arondat judeţul Vaslui, precum şi cu alte instituţii centrale sau organisme neguvernamentale pentru elaborarea şi definitivarea programelor de perfecţionare profesională a functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al consiliului judeţean;
-colaborează cu comisia paritară şi comisia de disciplină în vederea soluţionării problemelor legate de drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici şi personalului contractual;
-informează preşedintele consiliului judeţean despre conţinutul articolelor şi al informaţiilor din mass-media referitoare la activitatea administraţiei publice;
-popularizează prin mass-media principalele acţiuni organizate de Consiliul judeţean Vaslui şi de preşedintele Consiliului judeţean Vaslui;
-participă la întocmirea materialelor conţinând rezumatul acţiunilor reflectate în mass-media locală cu privire la activitatea consiliului judeţean şi a preşedintelui acestuia;
-colaborează cu factorii implicaţi în mass – media din judeţ şi organizează întâlniri cu reprezentanţii mediilor de informare pentru transmiterea către aceştia a evenimentelor privind activitatea preşedintelui consiliului judeţean;
-în limita competenţelor acordate asigură legătura cu autorităţile publice locale din judeţul Vaslui şi din ţară, precum şi cu compartimente de specialitate din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor;
-pune la dispoziţia cetăţenilor informaţii cu privire la viaţa publică, agenda manifestărilor economice, culturale, sportive, etc.;
-contribuie la formarea şi asigurarea unei bune imagini a instituţiei, prin serviciile oferite, prin colaborările realizate cu partenerii în domeniul schimbului de informaţii;
-furnizează mass - mediei, prompt şi complet, orice informaţie de interes public care priveşte activitatea consiliului judeţean;
-acordă sprijin pentru soluţionarea, în termen de cel mult două zile a cererilor de acreditare a ziariştilor şi a reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă;
-informează, în timp util, şi asigură accesul ziariştilor la activităţile şi acţiunile de interes public organizate de consiliul judeţean;
-asigură, periodic sau, ori de câte ori activitatea consiliului judeţean prezintă un interes public imediat, difuzarea de comunicate, informări de presă, organizarea de conferinţe de presă, interviuri sau briefing-uri;
-asigură efectuarea abomamentelor la diverse publicaţii solicitate de consiliul judeţean şi difuzarea materialelor de presă;
-informează mass-media despre data şi locul susţinerii conferinţelor de presă;
-păstrează permanent legătura cu preşedintele consiliului judeţean în vederea publicării corecte, în presă, a punctelor de vedere ale preşedintelui şi ale consiliului judeţean privind unele evenimente cu caracter local, zonal, naţional sau internaţional;
-asigură accesul la informaţiile de interes public ce fac obiectul activităţii consiliului judeţean şi preşedintelui acestuia privind:

a)dispoziţiile preşedintelui şi hotărârile consiliului judeţean cu caracter normativ care reglementează organizarea şi funcţionarea consiliului judeţean şi aparatului propriu de specialitate al acestuia,
b)organigrama şi statul de funcţii,
c)programul de lucru şi programul de audienţe,
d)numele şi prenumele persoanelor din conducerea consiliului judeţean,
e)coordonatele de contact ale consiliului judeţean, respectiv: sediu, numere de telefon, fax, adresa e-mail şi adresa paginii de internet,
f)programele şi strategiile de implementare a programului guvernamental,
g)lista cuprinzând documentele de interes public,
h)lista cuprinzând categoriile de documente produse şi gestionate,
i)modalitate de contestare a dispoziţiilor şi hotărârilor cu caracter normativ;

-asigură editarea anuală în vederea publicării în Monitorul Oficial al Judeţului a unui buletin informativ cu informaţiile prevăzute mai sus;
-întocmeşte Raportul anual privind liberul acces la informaţiile publice, în vederea prezentării în şedinţa consiliului judeţean şi publicarea acestuia;
-asigură răspuns scris la solicitarea informaţiei de interes public, în condiţiile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
-colaborează cu celelalte compartimente, servicii şi cu purtătorul de cuvânt, în vederea soluţionării în termen a problemelor privind liberul acces la informaţiile de interes public;
-asigură servicii de prelucrare a documentelor necesare rezolvării problemelor ridicate de persoanele juridice şi fizice;
-participă la şedinţele comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean, când se prezintă şi se dezbat materiale întocmite de compartiment;
-îndeplineşte şi alte sarcini dispuse de preşedintele consiliului judeţean în legătură cu atribuţiile specifice serviciului.


3.4. ATRIBUŢIILE DIRECŢIEI DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Art. 13 – Direcţia de Administraţie Publică este structura de specialitate în cadrul aparatului propriu, care duce la îndeplinire atribuţiile ce revin Consiliului judeţean în următoarele domenii de activitate:

  • juridic-contencios şi coordonarea consiliilor locale;
  • relaţii cu publicul şi consilierii;
  • editarea Monitorului Oficial al judeţului.

3.4.1 Atribuţiile compartimentului juridic-contencios şi coordonarea consiliilor locale

Art. 14 - Serviciul juridic-contencios şi coordonarea consiliilor locale îndeplineşte în condiţiile legii următoarele atribuţii principale:
-în baza mandatului încredinţat de către preşedintele consiliului judeţean, reprezintă consiliul judeţean în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, a organelor de urmărire penală, a notarilor publici, precum şi în raporturile cu alte persoane fizice şi juridice de drept public sau privat;
-întocmeşte proiectele acţiunilor în justiţie care se înaintează în instanţă împreună cu documentaţia necesară, propune exercitarea căilor de atac ordinare şi extraordinare şi redactează documentele necesare, propune orice alte măsuri prevăzute de lege pentru soluţionarea cauzelor în care este parte consiliul judeţean;
-ţine evidenţa tuturor cauzelor aflate în curs de judecată urmărind finalizarea cu celeritate a acestora prin asigurarea reprezentării în faţa instanţelor;
-propune măsuri pentru realizarea creanţelor unde consiliul judeţean are calitatea de creditor pentru obţinerea titlurilor executorii precum şi pentru sprijinirea executării acestora;
-comunică hotărârile judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile şi compartimentelor implicate din cadrul aparatului propriu al consiliului judeţean;
-iniţiază sau, după caz, redactează proiecte de dispoziţii, hotărâri, regulamente şi alte acte cu caracter normativ şi individual;
-analizează şi avizează, pentru legalitate, contractele ce urmează a fi încheiate de către consiliul judeţean;
-analizează şi avizează pentru legalitate autorizaţiile de construcţie ce urmează a fi eliberate;
-asigură asistenţă juridică compartimentelor de specialitate din aparatul propriu al consiliului judeţean;
-acordă, la cerere şi în baza rezoluţiei preşedintelui consiliului judeţean, sprijin şi consultanţă juridică autorităţilor administraţiei publice locale, comunale şi orăşeneşti;
-asigură existenţa unui fond de documentare de specialitate reprezentând biblioteca juridică a consiliului judeţean, precum şi actualizarea continuă a acesteia;
-primeşte, analizează şi soluţionează în termen legal corespondenţa specifică;
-iniţiază măsuri şi urmăreşte realizarea lor pentru coordonarea activităţii consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean;
-monitorizează şi informează asupra modului de aplicare şi îndeplinire de către serviciile publice de intere judeţean a legilor, hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a celorlalte acte normative emanate de la organele centrale ale administraţiei publice, a hotărârilor Consiliului judeţean şi iniţiază măsuri în acest sens;
-propune, în colaborare cu celelalte compartimente, autorităţilor locale măsuri de îmbunătăţire a relaţiilor dintre aparatul propriu al acestora şi cetăţeni, pentru implementarea unor metode şi sisteme de informare pe probleme de administraţie publică;
-contribuie la întocmirea materialelor ce urmează a fi dezbătute în şedinţele consiliului judeţean (rapoarte, referate, expuneri de motive, avize, procese-verbale, proiecte de hotărâri);
-redactează reglementările ce trebuie aprobate de consiliul judeţean, cum sunt: regulamente, statute, metodologii sau norme cu caracter predominant tehnic ca şi toate instrumentele de prezentare ce însoţesc proiectele de hotărâri;
-acţionează ca împuterniciţi ai preşedintelui Consiliului judeţean în relaţiile cu consiliile locale şi personalul primăriilor din judeţ, pe linia activităţilor specifice administraţiei publice şi în domeniul cercetării şi soluţionării cererilor şi sesizărilor cetăţenilor;
-ţine evidenţa adreselor consiliilor judeţene din ţară, în vederea colaborării cu compartimentele similare ale acestora pentru soluţionarea unitară a unor probleme de interes general;
-redactează rapoartele preşedintelui cu privire la starea şi activitatea administraţiei judeţului şi a atribuţiilor proprii ce revin preşedintelui consiliului judeţean;
-ţine evidenţa studiilor, avizelor şi corespondenţei referitoare la atribuirea şi schimbarea denumirii unităţilor administrativ-teritoriale, a instituţiilor sau altor obiective;
-elaborează programe şi materiale documentare privind întâlnirile organizate cu primarii, secretarii şi alţi funcţionari din administraţia publică locală;
-îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege, prin alte acte normative, dispoziţii ale preşedintelui şi conducerii direcţiei.

3.4.2 Atribuţiile compartimentului relaţii cu publicul şi consilierii

Art. 15 - Compartimentul relaţii cu publicul şi consilierii îndeplineşte în condiţiile legi, următoarele atribuţii principale:
-primeşte şi înregistrează corespondenţa primită în registrul unic de intrare – ieşire şi o predă pe condică secretarului de cabinet al preşedintelui sau după caz secretarului general al judeţului pentru rezoluţie;
-urmăreşte circulaţia şi primirea corespondenţei la direcţiile şi serviciile independente ale consiliului judeţean pe baza rezoluţiei celor în drept;
-răspunde de expedierea operativă a corespondenţei ; urmăreşte şi informează lunar despre respectarea timpului de rezolvare a corespondenţei de către direcţiile şi serviciile independente din cadrul aparatului propriu şi a serviciilor publice de interes judeţean de sub autoritatea consiliului judeţean;
-asigură ordonarea, soluţionarea şi conservarea corespunzătoare a documentelor în depozitul de arhivă, consultarea unor documente în condiţiile legii;
-eliberează adeverinţe şi copii după actele aflate în păstrare, cu aprobarea secretarului general al judeţului;
-întocmeşte proiectul nomenclatoarelor termenelor de păstrare şi a indicativului dosarelor pentru direcţiile şi serviciile independente ale aparatului propriu, şi-l supune spre aprobare preşedintelui consiliului judeţean;
-anual, predă Direcţiei judeţene a Arhivelor Naţionale, sau la unităţile de colectare a materialelor refolosibile, documente al căror termen de păstrare a expirat şi a fost aprobată (expertizarea) selecţionarea;
-convoacă în termen legal, membrii consiliului judeţean, comunicând data, locul şi ora desfăşurării şedinţelor acestora, ordinea de zi;
-pune la dispoziţia acestora materialele supuse dezbaterii şi adoptării;
-aduce la cunoştinţa cetăţenilor, prin presa locală, ori prin mijloace de publicitate, ordinea de zi, data şi locul desfăşurării şedinţelor;
-propune sesizarea comisiilor de specialitate cu proiectele de hotărâre pentru avizare;
-convoacă – la solicitarea preşedinţilor comisiilor de specialitate – pe membrii acestora, la şedinţe, comunicând data, locul şi ora când au loc acestea;
-consemnează dezbaterile de la şedinţele consiliului judeţean, răspunde de ordonarea, păstrarea şi conservarea documentelor;
-efectuează lucrările de secretariat ale comisiei consultative şi ale comitetului operativ – consultativ;
-ţine evidenţa hotărârilor consiliului judeţean şi a dispoziţiilor, conform prevederilor legale;
-primeşte, înregistrează şi transmite spre rezolvare, potrivit rezoluţiei conducerii, la compartimentele de specialitate, scrisorile şi propunerile adresate de cetăţeni şi expediază în termenul legal răspunsurile către aceştia;
-urmăreşte rezolvarea în termenul legal de către instituţiile şi agenţii economici de interes judeţean a problemelor ridicate prin scrisori şi audienţe;
-organizează primirea în audienţă a cetăţenilor de către preşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul general al judeţului şi urmăreşte rezolvarea problemelor ridicate în limitele competenţelor legale ale consiliului judeţean;
-păstrează, difuzează şi conservă documentele cu caracter secret de serviciu;
-informează în prealabil din oficiu cetăţenii asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute în şedinţele consiliului judeţean;
-întocmeşte şi aduce la cunoştinţa publică raportul anual privind transparenţa decizională ;
-lunar va publica în mass-media locală, prin afişare la sediul instituţiei sau pe site-ul Consiliului judeţean, actele normative care reglementează drepturile cetăţeanului în relaţiile cu administraţia publică locală;
-va asigura programul de lucru cu publicul potrivit planului de măsuri adoptat prin dispoziţia preşedintelui;
-îndeplineşte şi alte atribuţii încredinţate de consiliul judeţean, preşedinte şi conducerea direcţiei.

3.4.3 Atribuţiile compartimentului redacţional de editare a Monitorului Oficial al judeţului

Art. 16 - Compartimentul redacţional de editare a Monitorului Oficial al judeţului îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
-editează Monitorul Oficial al judeţului Vaslui, în conformitate cu prevederile art.5 din Ordonanţa Guvernului României nr.75/2003, precum şi cu procedura şi modalităţile de difuzare stabilite prin hotărârea consiliului judeţean şi cu alte dispoziţii legale;
-întocmeşte sumarul fiecărui număr al publicaţii, cu respectarea ordinii de prioritate stabilită prin hotărâre a consiliului judeţean;
-ţine evidenţa, într-un registru special, pe categorii de acte, a actelor primite spre publicare;
-transmite spre tipărire tipografiei agreate a actelor primite spre publicare, pe bază de condică de predare-primire;
-prezintă spre avizare secretarului general al judeţului Monitorul Oficial al judeţului Vaslui imediat după procesarea şi paginarea actului supus publicării, sumarul numărului publicaţiei;
-fundamentează şi propune spre aprobarea consiliului judeţean tarifele ce urmează a fi încasate din prestarea serviciilor de producţie editorială şi de difuzare;
-difuzează, prin compartimentul de registratură a consiliului judeţean, Monitorul Oficial al judeţului Vaslui emitenţilor, precum şi altor autorităţi şi instituţii interesate, persoane juridice şi persoane fizice, contra cost;
-prezintă, în prima lună a fiecărui an, consiliului judeţean un raport asupra activităţii editoriale desfăşurată în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs;
-întocmeşte documentaţia necesară pentru organizarea contractării, în condiţiile legii, a serviciului de tipărire a Monitorului Oficial al judeţului Vaslui;
-acţionează cu toată diligenţa şi colaborează cu personalul de specialitate din cadrul autorităţilor emitente ale actelor supuse publicării, precum şi cu celelalte persoane implicate în procesul de publicare a Monitorului Oficial al judeţului Vaslui;
-îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul judeţean, preşedintele acestuia care au ca obiect activitatea de producţie editorială, tipografică şi de difuzare a Monitorului Oficial al judeţului Vaslui.
R E G U L A M E N T de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui
Capitolul I
Capitolul II
Capitolul III - 1
Capitolul III - 2
Capitolul III - 3
Capitolul III - 4
Capitolul III - 5
Capitolul IV

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2007-09-21 (6039 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact