Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Taxe și tarife
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestionare a deșeurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6081152
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiROF - Titlul III (Partea 2 - Capitolul I)

R E G U L A M E N T

de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate
al Consiliului judeţean Vaslui

TITLUL III
STRUCTURILE FUNCȚIONALE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE

PARTEA a II- a
ATRIBUȚII SPECIFICE FIECĂREI STRUCTURI FUNCȚIONALE

CAPITOLUL I
BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN

Art.30.

 1. Biroul Audit Public Intern este acea structură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui care are ca scop examinarea acţiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, sub aspectul respectării ansamblului principiilor, regulilor procedurale şi metodologice care le sunt aplicabile.
 2. Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul Consiliului Judeţean Vaslui, inclusiv asupra activităţilor entităţilor/structurilor aflate în subordine, coordonare sau sub autoritate, care nu au propria structură de audit intern, pentru îndeplinirea obiectivelor acestora, inclusiv evaluarea sistemelor de control intem/managerial.
 3. Obiectivul general al auditului public intern îl reprezintă îmbunătăţirea managementului entităţilor/structurilor auditate, în acest sens auditul intern desfăşoară:
  1. activităţi de asigurare, care reprezintă examinări obiective ale elementelor probante, efectuate în scopul de a furniza entităţilor auditate o evaluare independentă a proceselor de management al riscurilor, de control şi de guvemanţă;
  2. activităţi de consiliere menite să adauge valoare şi să îmbunătăţească procesele guvemanţei în entităţile auditate, fără ca auditorul intern să îşi asume responsabilităţi manageriale.
 4. Biroul Audit Public Interneste subordonat președintelui consiliului județean și exercită următoarele atribuții:
  1. elaborează norme metodologice specifice, cu avizul UCAAPI;
  2. elaborează proiectul planului anual de audit public intern;
  3. efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
  4. informează UCAPI despre recomandările neînsuşite de către conducătorul instituţiei publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora;
  5. raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;
  6. elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern.
  7. în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui şi structurii de control intern abilitată, iar în cazul instituţiilor publice subordonate informează şi conducătorul acesteia;
  8. auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:
   1. angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată, inclusiv din fondurile comunitare;
   2. plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;
   3. vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al judeţului;
   4. concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al judeţului;
   5. constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;
   6. alocarea creditelor bugetare;
   7. sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
   8. sistemul de luare a deciziilor;
   9. sistemele de conducere şi control precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
   10. sistemele informatice.
  9. prelucrează şi transmite informaţiile de interes public/petiţii/reclamaţii solicitate prin compartimentele de resort în termenul solicitat;
  10. îndeplineşte, potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de conducerea Consiliului Judeţean Vaslui, precum şi cele rezultate din legi şi alte acte normative, în legătură cu sarcinile de serviciu.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2007-09-21 (6259 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact