Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5697325
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

ROF - Cap. III (1)

R E G U L A M E N T

de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate
al Consiliului judeţean Vaslui

CAPITOLUL III

ATRIBUTIILE DIRECTIILOR DE SPECIALITATE SI
COMPARTIMENTELOR INDEPENDENTE,
DIN STRUCTURA APARATULUI PROPRIU

3.1. ATRIBUTIILE COMPARTIMENTULUI AUDIT PUBLIC INTERN

Art. 10 - Compartimentul de audit public intern este organizat şi funcţionează în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.90/ 16.12.2003, dată în baza Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern şi are următoarele atribuţii principale:

-elaborează norme proprii privind exercitarea activităţii de audit public intern, cu avizul Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI);
-elaborează proiectul planului anual de audit public intern;
-elaborează Carta auditului intern, document constitutiv al funcţiei de audit, prin care se fixează drepturile şi obligaţiile auditorilor interni;
-elaborează şi realizează programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii auditului;
-elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;
-compartimentul de audit public intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:
a) angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată, inclusiv din fondurile comunitare;
b) plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;
c) vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al judeţului;
d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al judeţului;
e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;
f) alocarea creditelor bugetare;
g) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
h) sistemul de luare a deciziilor;
i) sistemele de conducere şi control precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
j) sistemele informatice.
-efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
-informează UCAPI despre recomandările neînsuşite de către conducătorul instituţiei publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora.
-raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit.
-în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat preşedintelui consiliului judeţean şi structura de control intern abilitată, iar în cazul instituţiilor publice subordonate informează şi conducătorul acesteia;
-îndeplineşte şi alte sarcini dispuse de preşedintele consiliului judeţean în legătură cu atribuţiile compartimentului de audit public intern.

3.2. ATRIBUŢIILE BIROULUI CONTABILITATE

Art. 11 - Biroul contabilitate este compartiment organizat cu respectarea prevederilor Legii contabilităţii nr.82/1991, republicată şi duce la îndeplinire următoarele atribuţii principale:
-organizează şi conduce evidenţa contabilă a sumelor primite din bugetul propriu drept alimentare cu mijloace băneşti pentru executarea cheltuielilor proprii, conduce evidenţa alimentării cu mijloace băneşti a ordonatorului principal de credite;
-organizează şi conduce evidenţa contabilă a sumelor primite din bugetul propriu pentru activitatea Centrului militar judeţean, Inspectoratului de protecţie civilă şi alte cheltuieli stabilite prin diverse acte normative;
-organizează şi conduce evidenţa contabilă pentru lucrările decontabile la Legea nr. 118/1997 şi întocmeşte documentele de plată către organele bancare şi documentele contabile pe baza facturilor şi situaţiilor de lucrări prezentate atât la cheltuieli curente cât şi la cheltuieli capitale;
-execută controlul financiar preventiv pentru plăţile efectuate din bugetul propriu, în conformitate cu dispoziţia preşedintelui de organizare a acestui control;
-asigură respectarea normelor metodologice proprii ale consiliului judeţean privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare;
-întocmeşte documentele de plată către organele bancare (trezorerie) şi documentele contabile pentru ordonatori secundari de credite şi urmăreşte extrasele de cont asigurând încadrarea corectă a cheltuielilor conform clasificaţiei bugetare;
-ţine evidenţa separată pe conturi a activităţii derulate conform metodologiei impuse de trezorerie, separat pe fiecare activitate bugetară şi plată;
-întocmeşte documentele de plată către organele bancare (trezorerie) şi documentele contabile, în conformitate cu reglementările în vigoare şi urmăreşte primirea la timp a extraselor de cont şi verificarea acestora cu documentele lor însoţitoare, asigurând încadrarea corectă pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare a cheltuielilor pentru bugetul propriu;
-asigură întocmirea conturilor de execuţie lunare şi a dărilor de seamă contabile trimestriale şi anuale privind executarea planului de cheltuieli bugetare şi din mijloace extrabugetare şi le prezintă la termenele stabilite Direcţiei generale a finanţelor publice;
-efectuează încasările şi plăţile în numerar şi asigură evidenţa operativă a acestora;
-exercită controlul zilnic asupra operaţiunilor efectuate prin casierie şi asigură încasarea la timp a creanţelor, lichidarea obligaţiunilor de plată, luând măsurile necesare pentru stabilirea răspunderilor, atunci când este cazul;
- efectuează controlul periodic al magaziilor, informând ordonatorul principal de credite în cazuri de abateri de la disciplina financiară şi propune luarea de măsuri corespunzătoare pentru recuperarea pagubelor;
- efectuează la timp operaţiunile de inventariere a valorilor materiale, băneşti şi a decontărilor din bugetul propriu;
- analizează cererile şi documentaţiile privind alimentarea cu mijloace băneşti a conturilor de disponibil ale ordonatorilor secundari de credite pentru cheltuielile curente şi de capital, inclusiv pentru construcţiile de locuinţe din fondul locativ de stat, urmărind respectarea legalităţii, necesităţii, eficienţei, economicităţii şi oportunităţii în limitele aprobate prin buget şi în raport cu îndeplinirea acţiunilor şi sarcinilor de plan şi a utilizării mijloacelor financiare acordate anterior şi virează în conturile de disponibil ale acestora sumele aprobate în limita prevederilor şi potrivit destinaţiei stabilite;
-îndeplineşte şi alte sarcini dispuse de preşedintele consiliului judeţean în legătură cu atribuţiile specifice biroului contabilitate.


R E G U L A M E N T de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui
Capitolul I
Capitolul II
Capitolul III - 1
Capitolul III - 2
Capitolul III - 3
Capitolul III - 4
Capitolul III - 5
Capitolul IV

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2007-09-21 (6021 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact