Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5772355
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispoziţia Nr. 76/2016

   
R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

 

D I S P O Z I Ţ I A   nr.76/2016
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

în temeiul art.94 alin.(1) şi (3) şi al art. 106 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Dumitru Buzatu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui,    

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de   17 martie 2016, ora 16:00, la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Judeţului Vaslui pe anul 2016;

 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016;

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii „Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A. Vaslui;

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii „ Centru de Resurse pentru Afaceri Vaslui- CRAV” S.A.;

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a imobilului “Sala de sport” aflat în domeniul public al Judeţului Vaslui şi în administrarea Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă "Constantin Pufan" Vaslui;

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiții “ Reabilitare și modernizare drum judeţean DJ 284: DN 24 B (Huși) – Epureni – Duda – Pâhnești – Fundătura – Arsura – DN 28 (Ghermănești), km 0+000 – 2+650; km 4+400 – 19+400; km 23+450 – 25+500; km 25+500 – 27+079  (L = 21,279 km) ”;

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii “Reparaţii capitale şi refuncţionalizare Casa armatei Vaslui – Centru cultural județean multifuncțional”;

 8. Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui membru din Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Vaslui;

 9. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Vaslui către Asociaţia Serviciilor Sociale, sat Trohan, comuna Gîrceni, judeţul Vaslui;

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.1727/2010, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti – judeţul Vaslui (APC Vaslui) şi operatorul regional Societatea Comercială AQUAVAS S.A. Vaslui;

 11. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii unor imobile compuse din construcţii şi terenul aferent situate în municipiul Vaslui, str. Eternităţii nr.1 şi Călugăreni nr.4, actualmente nr.104 A, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui şi în folosinţa Camerei Agricole a judeţului Vaslui, din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului Vaslui;

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării licenţei de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul cod.002 Huşi - Fălciu;

 13. Proiect de hotărâre privind  aprobarea eliberării licenţei de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul cod 009 Tomeşti - Puieşti;

 14. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;

 15. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.1 Bârlad;

 16. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;

 17. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui;

 18. Proiect de hotărâre privind  modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Bibliotecii Judeţene „Nicolae Milescu Spatarul” Vaslui.

 19. Raportul președintelui cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Vaslui în anul 2015.

 20. Raport de activitate al Consiliului Judeţean Vaslui pe anul 2015.

Dată astăzi, 10 martie 2016

 

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

 

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director Executiv,
Adriana-Manuela Huideş

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2016-03-10 (1122 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact