Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5697244
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

ROF - Cap. II

R E G U L A M E N T

de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate
al Consiliului judeţean Vaslui

CAPITOLUL II

ATRIBUTIILE FUNCTIILOR DE CONDUCERE
DIN STRUCTURA ORGANIZATORICA
A APARATULUI PROPRIU

Art. 8 - (1) Direcţiile şi compartimentele independente sunt structuri de specialitate ale consiliului judeţean care contribuie nemijlocit la realizarea atribuţiilor acestuia şi sunt conduse de director executiv, director executiv adjunct, arhitect şef, şef serviciu şi respectiv şef birou.
(2) Directorii executivi, directorii executivi adjuncţi, arhitectul şef, şefii serviciilor şi birourilor independente sunt subordonaţi ierarhic preşedintelui consiliului judeţean şi au următoarele competenţe:

-organizează, coordonează, îndrumă şi controlează activitatea direcţiei sau compartimentului independent în scopul îndeplinirii de către personalul din subordine, a atribuţiilor stabilite prin prezentul Regulament;
-asigură informarea permanentă a preşedintelui consiliului judeţean, în legătură cu problemele direcţiei sau compartimentului independent;
-prezintă în scris, la solicitarea iniţiatorului, rapoartele de specialitate asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor consiliului judeţean;
-susţine, din însărcinarea preşedintelui consiliului judeţean, proiectele de hotărâri în şedinţele comisiilor de specialitate şi ale consiliului judeţean;
-urmăreşte respectarea normelor de muncă, conduită şi disciplină administrativă de către salariaţii direcţiei sau compartimentului independent;
-face propuneri, la solicitarea consiliului judeţean, cu privire la specialiştii din cadrul direcţiei sau compartimentului independent ce vor reprezenta instituţia la manifestările cu caracter profesional, naţionale şi/sau internaţionale, organizate de instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale pe probleme ale administraţiei publice sau în comisii şi/sau organisme constituite în aplicarea prevederilor unor acte normative;
-înaintează preşedintelui consiliului judeţean, propuneri de modificare a atribuţiilor direcţiei sau compartimentului independent în corelare cu dispoziţiile actelor normative nou apărute;
-propune preşedintelui consiliului judeţean, operarea de modificări în structura direcţiei sau compartimentului independent, în corelare cu atribuţiile consiliului judeţean, volumul şi complexitatea activităţilor profesionale;
-repartizează, spre rezolvare, şefilor de compartimente sau salariaţilor, după caz, corespondenţa primită cu rezoluţia preşedintelui consiliului judeţean.
-urmăreşte şi controlează ca lucrările şi propunerile realizate de salariaţii direcţiei sau compartimentului independent, să îndeplinească elementele de legalitate cerute de actele normative care au stat la baza elaborării acestora;
-stabileşte, în limita competenţelor, cadrul relaţiilor de colaborare cu alte compartimente din cadrul aparatului propriu, instituţii publice şi consilii locale;
-semnează, potrivit competenţelor stabilite, lucrările şi corespondenţa direcţiei sau compartimentului independent;
-asigură îndeplinirea în condiţii de legalitate, operativitate şi eficienţă sporită a tuturor atribuţiilor ce le revin;
-exercită orice alte atribuţii primite de la preşedintele consiliului judeţean.

(3) Compartimentele constituite în cadrul direcţiilor de specialitate sunt structuri componente în subordinea directă a directorului executiv, directorului executiv adjunct, sunt conduse şi/sau coordonate de un şef de serviciu, şef birou, respectiv funcţionar public de clasa, grad superior, care este abilitat şi realizează următoarele atribuţii:

-îndrumă şi coordonează activitatea compartimentului;
-asigură informarea permanentă a conducerii direcţiei în legătură cu problemele specifice compartimentului;
-urmăreşte respectarea normelor de muncă, conduită şi disciplină administrativă de către salariaţii din subordine;
-reprezintă direcţia în lipsa motivată a directorului executiv şi directorului executiv adjunct, în problemele specifice compartimentului pe care-l coordonează;
-exercită şi alte atribuţii primite de la preşedintele consiliului judeţean sau de la directorul executiv, directorul executiv adjunct al direcţiei din care face parte.

Art. 9 - Conducătorii direcţiilor şi ai compartimentelor independente colaborează între ei, cu conducerea celorlalte servicii publice de interes judeţean şi ale organelor deconcentrate ale administraţiei publice locale, în vederea asigurării îndeplinirii în condiţii de legalitate, oportunitate şi eficienţă sporită a tuturor atribuţiilor şi competenţelor ce revin consiliului judeţean potrivit Constituţiei şi normelor legale în vigoare.
R E G U L A M E N T de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui
Capitolul I
Capitolul II
Capitolul III - 1
Capitolul III - 2
Capitolul III - 3
Capitolul III - 4
Capitolul III - 5
Capitolul IV

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2007-09-21 (5256 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact