Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5772270
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispoziţia Nr. 33/2016

           R O M Â N I A
      JUDEŢUL VASLUI
 CONSILIUL JUDEŢEAN
     P R E Ş E D I N T E

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 33/ 2016
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

 în temeiul art.94 alin.(1) şi (3) şi al art. 106 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Dumitru Buzatu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui,    

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 12 februarie 2016, ora 16:00, la sediul CENTRULUI  DE RESURSE PENTRU AFACERI VASLUI-CRAV S.A. al  judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea nr.3/2016 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2016 şi estimările pe anii 2017-2019;

 2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local al judeţului Vaslui rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2015;

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, al bugetului fondurilor externe nerambursabile şi al bugetului creditului intern pe perioada 01.01.2015-31.12.2015;

 4. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local al Judeţului Vaslui pe anul 2016;

 5. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016;

 6. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2016;

 7. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului creditului intern pe anul 2016;

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole a judeţului Vaslui, cuantumul tarifelor, precum şi modalităţile de încasare şi de utilizare a fondurilor pentru anul 2016;

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită pe termen limitat a bunurilor mobile aflate în patrimoniul privat al Judeţului Vaslui, achiziţionate în cadrul proiectului “Şcoala te face OM!” PEC063, către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui şi 81 instituţii şcolare selectate în cadrul proiectului;

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2016;

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită pe termen limitat a unui bun mobil aflat în proprietatea privată a Judeţului Vaslui către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Podul Înalt” Vaslui;

 12. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a două spaţii din cadrul Centrului de Plasament “Elena Farago” Bârlad către Asociaţia de Servicii Speciale cu sediul în sat Măscureni, comuna Pogana, judeţul Vaslui;

 13. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unui imobil aflat în proprietatea publică a Judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui către Muzeul Judeţean “Ştefan cel Mare” Vaslui;

 14. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea componenţei Comisiei paritare care formulează propuneri privind atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele regulate judeţene, în baza rezultatelor atribuirii electronice;

 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării licenţei de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul cod.002 Huşi-Fălciu;

 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Vaslui pentru anul şcolar 2016-2017;

 17. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;

 18. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unei linii de gardă pentru Serviciul Judeţean de Medicină Legală  din cadrul  Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;

 19. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Băceşti;

 20. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Codăeşti;

 21. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui în litigiul ce face obiectul dosarului civil nr.2573/89/2015 aflat pe rolul Tribunalul Vaslui;

 22. Proiect de hotărâre privind validarea domnului  MIRICA IONEL, şef al Inspectoratului de Poliţie  judeţean Vaslui, ca membru de drept al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vaslui;

 23. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vaslui în Comisia pentru organizarea referendumului având ca obiect demiterea primarului comunei Pungeşti, judeţul Vaslui.

Dată astăzi, 5 februarie 2016


PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

 

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director Executiv,
Adriana-Manuela Huideş

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2016-02-05 (1168 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact