Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5687844
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

ROF - Cap. I

R E G U L A M E N T

de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate
al Consiliului judeţean Vaslui

CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

Art. 1 - În conformitate cu dispoziţiile art.122 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 3 alin. (2), 101 şi 104 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Vaslui este autoritatea administraţiei publice judeţene pentru coordonarea activităţilor consiliilor locale comunale şi orăşeneşti în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean.
Art. 2 - În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin în calitate de autoritate a administraţiei publice judeţene, Consiliul judeţean Vaslui organizează şi asigură funcţionarea unui aparat propriu de specialitate, care este subordonat preşedintelui acestuia.
Art. 3 - Preşedintele consiliului judeţean răspunde de buna funcţionare a aparatului propriu de specialitate pe care îl conduce şi îl controlează. Coordonarea unor compartimente din aparatul propriu de specialitate poate fi delegată vicepreşedinţilor sau secretarului general al judeţului, prin dispoziţie.
Art. 4 - (1) În funcţie de atribuţiile prevăzute de lege, Consiliul Judeţean Vaslui organizează aparatul propriu în structuri de specialitate, respectiv direcţii, servicii, birouri şi compartimente.
(2) Acestea sunt structuri organizatorice care realizează activitatea prin acte şi operaţiuni tehnico-materiale specifice şi respectiv organizează punerea în aplicare a actelor normative, nu au o capacitate decizională, ci, doar abilitarea legală de a fundamenta, prin rapoarte de specialitate, studii, referate, etc. sub aspect legal, formal, de necesitate, de eficienţă şi/sau eficacitate, economicitate procesul decizional realizat de Consiliul Judeţean Vaslui.
(3) Structurile de specialitate ale aparatului propriu al Consiliului Judeţean Vaslui, asigură realizarea atribuţiilor autorităţii administraţiei publice judeţene, stabilite prin lege şi alte acte normative, precum şi cele care rezultă din hotărârile Consiliului Judeţean Vaslui.
(4) Structurile de specialitate ale aparatului propriu al Consiliului Judeţean Vaslui au componenţa stabilită prin lege sau prin prezentul Regulament.
(5) Pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite, aparatul propriu de specialitate al Consiliului Judeţean, colaborează cu aparatul propriu de specialitate al consiliilor locale, al serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor, precum şi ale celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate, organizate la nivelul judeţului.
(6) Structurile de specialitate ale aparatului propriu al Consiliului Judeţean, în baza mandatului încredinţat potrivit legii, coordonează activitatea serviciilor publice ale consiliilor locale, sprijină şi controlează activitatea instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean în vederea rezolvării operative şi oportune a atribuţiilor şi sarcinilor ce le revin conform competenţelor legale.
Art.5 - (1) Compartimentele de specialitate prevăzute în structura organizatorică a aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui, organizate la nivel de direcţie, serviciu, birou şi/sau compartiment independent, sunt:
  1. compartiment audit public intern
  2. biroul contabilitate
  3. serviciul managementul resurselor umane, relaţii mass-media, informare cetăţeni
  4. direcţia administraţie publică
  5. direcţia economică
  6. direcţia tehnică
  7. arhitectul şef
  8. direcţia dezvoltare locală, integrarea europeană, relaţii internaţionale
(2) În cadrul direcţiilor sunt organizate şi funcţionează, în condiţiile legii, servicii şi/sau birouri.
(3) Compartimentele de specialitate colaborează, între ele, în vederea exercitării operative şi eficiente a activităţii curente a consiliului judeţean.
Art. 6 - (1) Aparatul propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui cuprinde două categorii de personal: funcţionari publici şi personal contractual.
(2) Funcţionarii publici sunt numiţi în funcţii publice de execuţie şi de conducere stabilite prin hotărâre a consiliului judeţean la propunerea preşedintelui şi cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, prin dispoziţie a preşedintelui, în condiţiile legii.
(3) Funcţionarilor publici le sunt aplicabile dispoziţiile Legii privind Statutul funcţionarilor publici nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii privind Codul de conduită a funcţionarilor publici nr.7/2004, completate cu prevederile legislaţiei muncii, precum şi cu reglementările de drept comun, civile, administrative sau penale, după caz, în măsura în care nu contravin legislaţiei specifice funcţiei publice.
(4) Personalul contractual desfăşoară activităţi de secretariat-administrativ, protocol, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire generală. Aceste persoane nu au statut de funcţionari publici şi li se aplică prevederile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, Legii privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice nr.477/2004, precum şi celelalte reglementări privind legislaţia muncii.
Art. 7 - (1) Principalele atribuţii ale structurilor de specialitate ale aparatului propriu al Consiliului Judeţean Vaslui, sunt prevăzute în Capitolele II - III ale prezentului Regulament.
(2) Atât funcţionarilor publici, cât şi personalului contractual din aparatul propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui li se aplică, în mod corespunzător, dispoziţiile prezentului Regulament.
(3) Individualizarea atribuţiilor fiecărui funcţionar public sau personal contractual din cadrul aparatului propriu al consiliului judeţean se realizează prin fişa postului.


R E G U L A M E N T de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui
Capitolul I
Capitolul II
Capitolul III - 1
Capitolul III - 2
Capitolul III - 3
Capitolul III - 4
Capitolul III - 5
Capitolul IV

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2007-09-21 (7824 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact