Acasa Harti Utile Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcționare și atribuții
· Organigrama
· Regulament de organizare și funcționare
· Instituții subordonate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informații publice
· Transparență decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziții
· Sedințe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Indicatori economici
· Finanțări rambursabile
· Program județean pentru finanțare nerambursabilă
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· nou Transport public județean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
Vizitatori
Am primit
4318199
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi
Informatii publice

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC
COMUNICATE DIN OFICIU

--> Numele și prenumele persoanei responsabile pentru Legea nr. 544/2001

--> Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001

--> Modalitatea de contestare a deciziei și formularele aferente pentru reclamație administrativă (refuz și netrimitere în termen legal)

--> Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție

--> Rapoartele de aplicare a Legii nr. 544/2001 (Rapoartele se gasesc in ARHIVA la fiecare an în parte)DISPOZITIA 211/2013 privind constituirea Comisiei paritare a Consiliului județean Vaslui

I. ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ
ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA
CONSILIULUI JUDEȚEAN VASLUI

 • Constituția României (art. 120 și art. 122)
 • Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea – cadru nr. 195/2006 a descentralizării
 • Hotărârea Consiliului judetean Vaslui nr. 19/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului județean Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea Consiliului judetean Vaslui nr. 33/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului județean, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea Consiliului judetean Vaslui nr. 55/2004 privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară al aparatului de specialitate al Consiliului județean Vaslui
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice
 • Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată
 • Legea – cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare
 • H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice
 • H.G. nr. 1.344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare
 • H.G. nr. 833/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor paritare și încheierea acordurilor colective, cu modificările și completările ulterioare

II. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

 • Președinte
 • Vicepreședinte
 • Vicepreședinte
 • Cabinetul președintelui
 • Secretarul județului
 • Compartimentul audit public intern
 • Compartimentul managementul calității
 • Arhitectul – șef
 • Biroul Contabilitate
 • Serviciul management resurse umane, relații mass-media, informare cetățeni
 • Direcția Administrație Publică
 • Direcția Economică
 • Direcția Tehnică
 • Direcția dezvoltare locală, integrare europeană, relații internaționale
 • Unitatea de implementare a Proiectului “Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui”

II. 1. ATRIBUȚIILE DEPARTAMENTELOR

Compartimentul audit public intern:

 • elaborează norme proprii privind exercitarea activității de audit public intern, cu avizul UCCAAPI
 • elaborează proiectul planului anual de audit public intern
 • elaborează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale entității publice sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate, etc

Compartimentul managementul calității:

 • organizează și coordonează activitatea în domeniul managementului calității privind serviciile din cadrul consiliului județean
 • elaborează planul calității
 • asigură implicarea personalului în elaborarea și realizarea documentelor sistemului de management al calității, etc

Arhitectul – șef:

 • coordonează întocmirea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului necesare județului, municipiilor, orașelor, comunelor și localităților componente
 • ține evidența fondului geotehnic și topografic
 • urmărește respectarea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului în proiectarea și realizarea noilor obiective de investiții, etc

Biroul Contabilitate:

 • organizează și conduce evidența contabilă a sumelor primite din bugetul propriu drept alimentare cu mijloace bănești pentru executarea cheltuielilor proprii, conduce evidența alimentării cu mijloace bănești a ordonatorului principal de credite
 • întocmește documentele de plată către organele bancare (trezorerie) și documentele contabile pentru ordonatorii secundari de credite și urmărește extrasele de cont asigurând încadrarea corectă a cheltuielilor conform clasificației bugetare
 • efectuează încasările și plățile în numerar și asigură evidența operativă a acestora, etc

Serviciul management resurse umane, relații mass-media, informare cetățeni:

 • organizează și realizează gestiunea resurselor umane din aparatul de specialitate al Consiliului județean
 • gestionează dosarele profesionale ale persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică în conducerea Consiliului județean și personalului din aparatul de specialitate în condiții de legalitate și confidențialitate
 • organizează și ține la zi sistemul informațional privind gestionarea resurselor umane și salarizarea personalului aparatului de specialitate al Consiliului județean
 • evaluează nevoile de formare profesională și propune organizarea de cursuri de formare profesională, conform legii
 • monitorizează aplicarea prevederilor codului de conduita al funcționarilor publici și al personalului contractual în cadrul instituției
 • colaborează cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici pe problemele specifice corpului funcționarilor publici
 • colaborează cu factorii implicați în mass – media din județ și organizează întâlniri cu reprezentanții mediilor de informare pentru transmiterea către aceștia a evenimentelor privind activitatea președintelui Consiliului județean

Direcția Administrație Publică:

 • în baza mandatului încredințat de către președintele Consiliului judetean, reprezintă Consiliul judetean Vaslui în fața instanțelor judecătorești și a altor organe de jurisdicție, a organelor de urmărire penală, a notarilor publici precum și în raporturile cu alte persoane fizice și juridice de drept public sau privat
 • contribuie la întocmirea materialelor ce urmează a fi dezbătute în ședințele Consiliului judetean (rapoarte, referate, expuneri de motive, avize, procese verbale, proiecte de hotărâri)
 • primește și înregistrează corespondența primită în registrul unic de intrare – ieșire și o predă pe condică secretarului de cabinet al președintelui sau după caz secretarului general al județului pentru rezoluție
 • răspunde de expedierea operativă a corespondenței; urmărește și informează lunar despre respectarea timpului de rezolvare a corespondenței de către direcțiile și serviciile independente din cadrul aparatului de specialitate și a serviciilor publice de interes județean de sub autoritatea Consiliului judetean
 • editează Monitorul Oficial al județului Vaslui, în conformitate cu prevederile art. 5 din O.G. nr. 75/2003, modificată precum și cu procedura și modalitățile de difuzare stabilite prin hotărârea Consiliului judetean și cu alte dispoziții legale
 • difuzează prin compartimentul de registratură a Consiliului judetean, Monitorul Oficial al județului Vaslui emitenților precum și altor autorități și instituții interesate, persoane juridice și persoane fizice, contra cost, etc

Direcția Economică:

 • elaborează și supune spre aprobare programul calendaristic de desfășurare a lucrărilor privind consultarea primarilor și a reprezentanților consiliilor locale în vederea repartizării sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat
 • elaborează și supune spre aprobare programul calendaristic de desfășurare a lucrărilor privind proiectul de buget propriu și a bugetelor instituțiilor ce se finanțează din bugetul consiliului judetean
 • realizează sistemul informatic al Consiliului judetean Vaslui
 • administrează rețeaua informatică a Consiliului judetean Vaslui
 • asigură instruirea continuă a personalului
 • menține echipamentele informatice în stare de funcționare
 • întocmește și ține la zi evidența inventarului bunurilor mobile și imobile aflate în administrarea consiliului judetean, întocmește formele de predare – primire a bunurilor
 • gestionează, depozitează, întreține și asigură conservarea tehnicii, aparaturii și materialelor de protecție civilă și asigură spațiile de depozitare pentru materialele necesare în cazul dezastrelor
 • întocmește proiecte de dispoziții ale președintelui Consiliului judetean prin care se stabilesc responsabilitățile și modul de organizare pentru apărarea împotriva incendiilor în unitate
 • asigură utilizarea, verificarea, întreținerea și repararea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor
 • ia măsurile necesare pentru asigurarea securității și protecția sănătății salariaților precum și asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare securității și sănătății în muncă, etc

Direcția Tehnică:

 • pregătire documentații, licitații, contracte de achiziții publice și contracte de concesionare lucrări publice și de servicii
 • lucrări publice investiții
 • administrarea domeniului public și privat al județului
 • investiții și reabilitare drumuri județene
 • monitorizarea serviciilor de utilități publice
 • transport public județean
 • protecția plantelor

Direcția dezvoltare localã, integrare europeanã, relaþii internaþionale:

 • elaborează, actualizează și monitorizează, în colaborare cu celelalte compartimente ale Consiliul judetean și alte instituții publice (Prefectura, consiliile locale, serviciile deconcentrate), planul, strategia și programul de dezvoltare a județului
 • colaborează cu ADR N-Est la elaborarea Planului de dezvoltare regională și a altor documente programatice, urmărind implementarea acestora la nivelul județului
 • elaborează studii, rapoarte, sinteze cu privire la dezvoltarea economico – socială a județului și la activitatea proprie
 • sprijină acțiunile de înfrățire a localităților și unităților administrativ teritoriale din județ cu alte localități din străinătate și ține evidența localităților înfrățite
 • propune măsuri de promovare a intereselor județului în străinătate, întărirea cooperării și colaborării cu organismele UE, etc

Unitatea de implementare a Proiectului “Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui

 • asigură implementarea Proiectului “Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui” în conformitate cu prevederile Contractului de Finanțare și a Cererii de finanțare
 • asigură îndeplinirea cerințelor Contractului de Finanțare prin atingerea obiectivelor la termenele stabilite
 • sprijină selectarea consultanților și contractorilor pentru a implementa proiectul prin intermediul comisiilor de licitație stabilite în cadrul Consiliului județean Vaslui și UIP, etc

II. 2. PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE

LUNI – VINERI: 8,00 – 16,30

PAUZĂ: 12,00 – 12,30

II. 3. PROGRAMUL DE AUDIENȚE

Președintele
Consiliului județean Vaslui
Dumitru Buzatu

prima și a treia zi de miercuri din lună ora 14.00

III. 1 . NUMELE ȘI PRENUMELE PERSOANELOR
DIN CONDUCEREA CONSILIULUI JUDEȚEAN VASLUI

DUMITRU BUZATU – PREȘEDINTE

TRIFAN CIPRIAN-IONUȚ – VICEPREȘEDINTE

MARICIUC VASILE – VICEPREȘEDINTEIII. 2 . NUMELE ȘI PRENUMELE FUNCȚIONARULUI RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMAȚIILOR DE INTERES PUBLIC

CORINA BENCHEA – CONSILIER - Serviciul management resurse umane, relații mass-media, informare cetățeni

IV. COORDONATELE DE CONTACT ALE
CONSILIULUI JUDEȚEAN VASLUI

Denumirea: Consiliul judetean Vaslui

Sediul: Vaslui, str. Ștefan cel Mare nr. 79
Numere de telefon:

0235/361086
0235/361088
0235/361089
0235/361092
0235/361093
0235/361094
0235/361095
0235/361096

Fax:

0235/361090
0235/361091

Adresă e–mail: benchea.corina@cjvs.eu
Adresa paginii de Internet: www.cjvs.euV. LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC

 1. Strategia de dezvoltare a județului.
 2. Hotărârile Consiliului judetean cu caracter normativ.
 3. Expuneri, rapoarte, informări prezentate în ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului judetean.
 4. Procesele verbale ale ședințelor ordinare și extraordinare ale Consiliului judetean.
 5. Dispozițiile Președintelui Consiliului judetean cu caracter normativ.
 6. Contul anual de execuție bugetară.
 7. Planul anual de achiziții.
 8. Raportul anual de activitate al Președintelui Consiliului judetean.
 9. Rapoartele anuale ale vicepreședinților, consilierilor județeni precum și a comisiilor de specialitate.
 10. Sinteze, statistici privind proiectele cu finanțare externă derulate în cadrul Consiliului judetean.
 11. Monitorul Oficial al județului.
 12. Declarațiile de avere și de interese ale consilierilor județeni.
 13. Declarațiile de avere și de interese ale funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate.
 14. Documente privind activitatea Autorității teritoriale de Ordine Publică, cu excepția celor care fac parte din categoria informațiilor clasificate, potrivit legii.
 15. Hărți cuprinzând Planul de amenajare a teritoriului județului Vaslui, Planul de amenajare a teritoriului interjudețean, Planuri urbanistice zonale și Planuri urbanistice de detaliu.
 16. Studii de mediu.
 17. Liste de investiții.
 18. Încadrarea drumurilor din județul Vaslui.
 19. Lista calamităților produse la drumurile județene, instituțiile și serviciile de interes județean.
 20. Hotărârile judecătorești irevocabile, în care este parte Consiliul judetean.
 21. Documente și contracte de achiziții publice încheiate.
 22. Raportul asupra situației gestionării bunurilor din domeniul public și privat al județului.
 23. Lista cu inventarierea anuală a bunurilor aparținând județului Vaslui.
 24. Statul de funcții.
 25. Planul de gestiune a deșeurilor.
 26. Planul de ocupare a funcțiilor publice.
 27. Inventarul cu bunurile din domeniul public și privat al județului.
 28. Programul anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile.
 29. Raportul cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal precedent.
 30. Situația privind apartenența politică a consilierilor județeni.
 31. Raportul anual privind transparența decizională.
 32. Raportul anual de activitate al instituției conform Legii nr. 544/2001.
 33. Rapoartele și documentele produse de comisia de disciplină și comisia paritară


VI. MODALITĂȚILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITĂȚII SAU A INSTITUȚIEI PUBLICE ÎN SITUAȚIA ÎN CARE PERSOANA SE CONSIDERĂ VĂTĂMATĂ ÎN PRIVINȚA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE

În articolul 21 și 22 din legea nr 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public sunt prevăzute modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate:
“ART. 21
(1)Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorități ori instituții publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere și atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.
(2) Impotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamație la conducătorul autorității sau al instituției publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de către persoana lezata.
(3) Dacă după cercetarea administrativă reclamația se dovedește intemeiata, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamației și va conține atât informațiile de interes public solicitate inițial, cat și menționarea sancțiunilor disciplinare luate impotriva celui vinovat.
ART. 22
(1) În cazul în care o persoana se considera vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritorială domiciliază sau în a carei raza teritorială se afla sediul autorității ori al instituției publice. Plîngerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.
(2) Instanta poate obliga autoritatea sau instituția publica sa furnizeze informațiile de interes public solicitate și sa plătească daune morale și/sau patrimoniale.
(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
(4) Decizia Curții de apel este definitiva și irevocabilă.
(5) Atât plângerea, cat și apelul se judeca în instanta în procedura de urgenta și sunt scutite de taxa de timbru.”

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2007-09-20 (27930 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact