Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5693984
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Concurs - Inspector de specialitate urbanism

ANUNŢ

Consiliul judeţean Vaslui organizează concurs de recrutare funcţie contractuală de execuţie, perioadă nedeterminată, astfel:

 • un post, nivel superior în cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, disciplina în construcţii şi cadastru imobiliar edilitar, Direcţia de urbanism, amenajarea teritoriului şi achiziţii publice - inspector de specialitate, grad profesional IA

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

 • cerere de înscriere (ataşat anunţului);
 • actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii (inclusiv acte doveditoare în cazul schimbării numelui), în copie;
 • documentele care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, în copie;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae (model europass).

Actele se vor îndosaria în ordinea specificată, într-un dosar cu şină.
Copiile actelor menţionate mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, în prezenţa candidatului şi se depun la registratura Consiliului judeţean Vaslui.
Dosarele incomplete nu sunt admise pentru înscriere.

Condiţiile de participare la concurs, sunt următoarele:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă domeniile:
  • ştiinţe inginereşti , domeniile de licenţă inginerie civilă/ingineria instalaţiilor/inginerie geologică/inginerie geodezică/inginerie mecanică/inginerie şi management
  • ştiinţe umaniste şi arte, domeniile de licenţă arhitectură/urbanism.
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale de 7 ani;
 • cunoştinţe operare PC: MS Office (word, excel), internet - nivel mediu;
 • condiţii prevăzute la art. 3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată.

Concursul se organizează la sediul Consiliului judeţean Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 79, după cum urmează:

 • dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 18.11.2015;
 • selecţia dosarelor de concurs va avea loc în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere al dosarelor, pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare.
 • proba scrisă în data de 26.11.2015, orele 09:00 la sediul Consiliului judeţean Vaslui;
 • interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Afişarea rezultatelor după fiecare probă se face în termen de 1 zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.
Contestaţiile se pot depune în maxim 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor, probei scrise şi a interviului.

Bibliografia este stabilită astfel:

 1. Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 3. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. O.M.D.R.L. nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare .

Relaţii suplimentare se pot obţine de luni-vineri, între orele 08:00-16:30 la Serviciul managementul resurselor umane, relaţii mass-media, informare cetăţeni, interioare: 218 sau 113.


PREŞEDINTE,
Dumitru BUZATU

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2015-11-05 (1211 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact