Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5693855
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Anunt concurs - Directia tehnica

NR. 12177/23.10.2015

ANUNŢ

            Consiliul judeţean Vaslui organizează concurs de recrutare funcţie publică de execuţie, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcţiei tehnice, astfel:

 • consilier, clasa I, grad profesional asistent – Biroul administrarea domeniului public şi privat al judeţului, lucrări publice, investiţii;
 • consilier, clasa I, grad profesional debutant – Biroul administrarea domeniului public şi privat al judeţului, lucrări publice, investiţii;
 • consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment investiţii şi reabilitare drumuri judeţene;
 • consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice;

Condiţiile de participare la concurs, sunt următoarele:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în:

 • - domeniul ştiinţe inginereşti, ramura inginerie civilă – pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional asistent – Biroul administrarea domeniului public şi privat al judeţului, lucrări publice, investiţii;
  - domeniul ştiinţe inginereşti, ramura inginerie civilă/inginerie mecanică, mecatronică/inginerie industrială şi management  – pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional debutant – Biroul administrarea domeniului public şi privat al judeţului, lucrări publice, investiţii;
  - domeniul ştiinţe inginereşti, ramura inginerie civilă, specializarea căi ferate, drumuri şi poduri – pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment investiţii şi reabilitare drumuri judeţene;
  - domeniul ştiinţe inginereşti, ramura inginerie civilă – pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de 1 an pentru posturile de consilier asistent;
 • cunoştinţe operare PC: MS Office (word, excel), internet – nivel mediu;
 • condiţii prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, actualizată.

Concursul se organizează la sediul Consiliului judeţean Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 79, după cum urmează:

 • dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 11.11.2015;
 • selecţia dosarelor de concurs va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere al dosarelor;
 • proba scrisă în data de 24.11.2015, orele 09:00 la sediul Consiliului judeţean Vaslui;

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

 • formularul de înscriere (ataşat anunţului);
 • copia actului de identitate (inclusiv acte doveditoare în cazul schimbării numelui);
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice (pentru vechimea dobândită după 01.01.2011 se prezintă o adeverinţă conform Ordinului A.N.F.P. nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al acesteia);
 • cazierul judiciar;
 • adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică (ataşată anunţului);
 • declaraţie pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat C.I.M. pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani (ataşată anunţului).

Actele se vor îndosaria în ordinea specificată, într-un dosar cu şină.
Copiile actelor menţionate mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, în prezenţa candidatului.
Dosarele incomplete nu sunt admise pentru înscriere.


Bibliografia este stabilită astfel:

Pentru posturile din structura Biroului administrarea domeniului public şi privat al judeţului, lucrări publice, investiţii:

 1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, actualizată;
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, actualizată;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 4. H.G. nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice;
 5. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată;
 6. O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, actualizată;
 7. O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;
 8. H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, actualizată;
 9. O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, actualizată.

Pentru posturile din structura Compartimentului investiţii şi reabilitare drumuri judeţene:

 1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, actualizată;
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, actualizată;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată;
 5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, actualizată;
 6. O.M.D.R.L. nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, actualizată;
 7. H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, actualizată;
 8. O.M.T.C.T. nr. 1558/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea conformităţii produselor pentru construcţii.

Pentru posturile din structura Compartimentului pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice:

 1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, actualizată;
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, actualizată;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 4. H.G. nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice;
 5. Legea nr. 241/2006 serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, republicată;
 6. Legea nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, actualizată;
 7. Legea nr. 230/2006 serviciului de iluminat public, actualizată.

Relaţii suplimentare se pot obţine de luni-vineri, între orele 08:00-16:30 la Serviciul managementul resurselor umane, relaţii mass-media, informare cetăţeni, interioare: 218 sau 113.


PREŞEDINTE,
Dumitru BUZATU

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2015-10-23 (1473 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact