Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5693985
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Anunţ concurs - martie DAP

ANUNŢ

Consiliul judeţean Vaslui organizează, în perioada 18-20.03.2015,concurs recrutare funcţie contracutală de execuţie, perioadă nedeterminată, astfel:

 • un post, nivel mediu, Compartimentul relaţii cu publicul şi consilierii, Direcţia administraţie publică – referent, treapta profesională II;
Dosarul de înscriere concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs (se găseşte la sediul instituţiei);
 • act de identitate (inclusiv acte doveditoare în cazul schimbării numelui), în copie;
 • documentele care atestă nivelul studiilor şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice, în copii;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copii;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae;
 • Documentele sunt incluse într-un dosar cu şină, în ordinea solicitată.
  Copiile actelor menţionate mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs şi se depun la registratura Consiliului judeţean Vaslui.

Condiţiile de participare la concurs, sunt următoarele:
 • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în muncă de minim 6 luni;
 • cunoştinţe operare PC - Windows, Microsoft Office, Internet - nivel mediu;
 • condiţii prevăzute la art. 3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Concursul se organizează la sediul Consiliului judeţean Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 79, după cum urmează:
 • dosarele de înscriere la concurs până la data de 10.03.2015, orele 16:00;
 • proba scrisă în data de 18.03.2015, orele 10:00;
 • interviul în data de 20.03.2015, orele 10:00;

Afişarea rezultatelor după fiecare probă se face în termen de 1 zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.
Contestaţiile se pot depune în maxim 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor, probei scrise şi a interviului.

Bibliografia este stabilită astfel:

 • Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 • Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, republicată;
 • Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 8:00 – 16:00 la Serviciul managementul resurselor umane, relaţii mass–media, informare cetăţeni, et. IV, cam. 412 sau telefon 0235/361.086 int. 218.

PREŞEDINTE,
Dumitru BUZATU

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2015-02-25 (1809 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact