Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5693857
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Anunt concurs - mar 2015 Transport

ANUNŢ

 

            Consiliul judeţean Vaslui organizează, în perioada 26-30.03.2015,concurs recrutare funcţie publică de execuţie, perioadă nedeterminată, astfel:

 • consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul transport public judeţean – Autoritatea judeţeană de transport, Direcţia tehnică.

Concursul se organizează la sediul Consiliului judeţean Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 79, după cum urmează:

 • proba scrisă în data de 26.03.2015, orele 09:00;
 • interviul în data de 30.03.2015, orele 09:00;
 • dosarele de înscriere la concurs până la data de 13.03.2015;
 • selecţia dosarelor de concurs în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Condiţiile de participare la concurs, sunt următoarele:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – domeniile ştiinţe inginereşti – ramurile ingineria transporturilor / inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management, specializarea inginerie mecanică sau ştiinţe sociale – ramura ştiinţe juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de 1 an;
 • cunoştinţe operare PC – Windows, Microsoft Office, Internet – nivel mediu;
 • condiţii prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:
a) formularul de înscriere (se găseşte la sediul instituţiei);
b) copia actului de identitate (inclusiv acte doveditoare în cazul schimbării numelui);
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau o adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice (pentru vechimea dobândită după 01.01.2011 se prezintă o adeverinţă, conform Ordinului A.N.F.P. nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al acesteia);
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) declaraţie pe propria răspundere care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică (se găseşte la sediul instituţiei);
h) declaraţie pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani (se găseşte la sediul instituţiei).
Documentele sunt incluse într-un dosar cu şină, în ordinea solicitată.
Copiile actelor menţionate mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Bibliografia este stabilită astfel:

 • Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 • O.M.T. nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;
 • Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.M.I.R.A. nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.M.A.I. nr. 240/2012 privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor şi a metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport, în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.M.A.I. nr. 174/2007 pentru modificarea O.M.A.I. nr. 134/2007 privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor şi a metodologiei de punctare, aplicabile în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean;
 • Legea nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.M.T.I. nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora stabilite prin O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr. 168/2010 pentru aprobarea O.U.G. nr. 34/2010 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri şi de persoane;

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 8:00 – 16:00 la Serviciul managementul resurselor umane, relaţii mass–media, informare cetăţeni,  et. IV, cam. 412 sau telefon 0235/361.086 int. 218.

 

PREŞEDINTE,
Dumitru BUZATU

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2015-02-23 (1396 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact