Acasa Harti Monitorul
Oficial local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Coduri de conduită
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii - Caracter normativ
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial al judetului · Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5231216
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi


Anunţ concurs 09 oct. SC DE

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. 57 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 11 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul judeţean Vaslui organizează în perioada 07 - 09 octombrie 2014, concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie, vacante, după cum urmează:

 • un post de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului contabilitate –
 • un post de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului buget-finante – Direcţia economică.

Concursul se organizează la sediul Consiliului judeţean Vaslui, din str. Ştefan cel Mare, nr. 79, municipiul Vaslui, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

 • proba scrisă în ziua de 07.10.2014, orele 10:00;
 • interviul în ziua de 09.10.2014, orele 10:00;
 • dosarele de înscriere, până la data de 24.09.2014, inclusiv;
 • selecţia dosarelor de concurs în termen de 5 zile lucrătoare..

Pentru a participa la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie, vacante, concurenţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • pregătire de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
  • de 1 an pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului contabilitate;
  • de 5 ani pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului buget-finante – Direcţia economică;
 • cunoştinţe operare PC – Windows, Microsoft Office, Internet – nivel mediu;
 • condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

 • formularul de înscriere ( se găseşte la sediul instituţiei);
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice (pentru vechimea dobândită după 01.01.2011 se prezintă o adeverinţă, conform Ordinului A.N.F.P. nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al acesteia);
 • cazier judiciar .
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • declaraţie pe propria răspundere care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică (se găseşte la sediul instituţiei);
 • declaraţie pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani (se găseşte la sediul instituţiei).

Toate actele sunt incluse, în ordinea solicitată, într-un dosar cu şină.
Copiile actelor menţionate mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică, pentru conformitatea cu originalul, de către secretarul comisiei.

Bibliografiile stabilite pentru funcţiile publice de conducere pentru care se organizează concursul de promovare sunt prevăzute în anexe la prezentul anunţ.


Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 8:00 – 16:00 la Serviciul management resurse umane, relaţii mass–media, informare cetăţeni, et. II, camera 212 sau la telefon 0235.361.086 int. 113.

PREŞEDINTE,
Dumitru BUZATU

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2014-09-05 (1428 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact