Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Taxe și tarife
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestionare a deșeurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6091936
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiAnunt CA SC. LDP S.A Vaslui

Nr. 9390/ 08.10.2013

A N U N ŢConsiliul judeţean Vaslui, cu sediul în mun. Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 79, jud. Vaslui, în calitate de autoritate tutelară a S.C. “Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A. Vaslui, prin Comisia de evaluare/selecţie a candidaţilor pentru Consiliul de administraţie al acestei societăţi, organizează în perioada 08 – 11.11.2013 evaluarea/selecţia prealabilă a candidaţilor pentru 5 (cinci) membri în Consiliul de Administraţie al S.C. “Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A. Vaslui.

Etapele de desfăşurare a evaluării/selecţiei prealabile sunt:

 1. Evaluarea/selecţia prealabilă a dosarelor de înscriere a candidaţilor.
 2. Interviul candidaţilor evaluaţi/selectaţi.

Condiţiile generale ale procesului de recrutare şi evaluare/selecţie prealabilă sunt:

- cel puţin unul dintre membrii Consiliului de Administraţie trebuie să aibă studii economice şi experienţă în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani;
- nu pot fi selectaţi mai mult de 2 membri din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul Consiliului judeţean Vaslui ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;
- nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;
- membrii consiliului de administraţie nu pot face parte din mai mult de 3 consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale;
- membrii consiliului de administraţie sunt persoane fizice sau juridice, cu experienţă în activitatea de administrare/management a unor întreprinderi publice sau a unor societăţi comerciale profitabile;
- majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei.

Condiţiile generale de participare sunt:

- să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- să cunoască limba română (scris şi vorbit);
- să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
- să aibă starea de sănătate corespunzătoare postului pe care candidează, atestată pe bază de documente medicale;
- să nu fie destituit/ă dintr-o funcţie publică sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;

Condiţiile specifice de participare sunt:

 • 4 administratori:

- absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- experienţă în administrarea /managementul unei/unor întreprinderi publice profitabile sau unei/unor societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al întreprinderilor publice.

 • 1 administrator (economist):

- absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic;
- experienţă în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de 5 ani.

Criteriile de evaluare/selecţie ale candidaţilor - INTERVIU:

 1. Îndeplinirea criteriilor generale şi specifice şi a celor cerute prin O.U.G. nr. 109/2011.
 2. Cunoştinţe de afaceri specifice obiectului de activitate al societăţii comerciale pentru care candidatul şi-a depus candidatura.
 3. Abilităţi manageriale evaluate prin următoarele competenţe:
  • Capacitate de analiză şi sinteză
  • Orientare către rezultate
  • Capacitate de luare a deciziilor
  • Abilităţi de comunicare
  • Capacitate de rezolvare a problemelor
  • Capacitate de control
Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:
 1. C.V. format EUROPASS
 2. scrisoare de intenţie, considerată oferta tehnică conform O.U.G. NR. 109/2011, care va conţine motivaţia, obiectivele propuse şi argumentarea alegerii (max. 10 pagini)
 3. cazierul judiciar
 4. copia actului de identitate
 5. copiile diplomelor de studii
 6. copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă/experienţa în domeniul administrării managementului
 7. adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare
 8. declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie
 9. declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află întruna din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională

Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.
Dosarul de înscriere se va depune până la data de 1.11.2013, la registratura Consiliului judeţean Vaslui, în dosar plic, unde vor primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al S.C. L.D.P. S.A. Vaslui”, postul vizat după caz, precum numele şi prenumele, domiciliul candidatului.
În data de 5.11.2013 se va realiza selecţia dosarelor de candidatură.

Bibliografia stabilită pentru posturile pentru care se organizează evaluarea/selecţia prealabilă constă în:

 1. O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora, punctajul şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anunţate pe site-ul şi la sediul Consiliului judeţean Vaslui.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului judeţean Vaslui, de la Serviciul management resurse umane, relaţii mass–media, informare cetăţeni, etj. II, camera 212 sau la telefon 0235.361.086 int. 113.

COMISIA DE EVALUARE/SELECŢIE:

CARAGAŢĂ VALERIU – PREŞEDINTE
BUHUŞI ANCA ELENA – MEMBRU
BENCHEA CORINA – MEMBRU
GANDORE SILVIA TATIANA – SECRETAR COMISIE

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2013-10-10 (1276 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact