Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Taxe și tarife
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestionare a deșeurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6091793
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiAnunţ privind selectarea de parteneri entităţi private in vederea aplicării in cadrul programului POSPRU

Erata la anunţul privind selectarea de parteneri entităţi private in vederea aplicării in cadrul programului POSPRU, AXA PRIORITARA 6, Domeniul major de intervenţie 6.3 publicat in data de 14.06.2013

               In conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin H.G. nr.218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, Judetul Vaslui a  anunţat deschiderea selecţiei de parteneri entităţi private in vederea aplicării in cadrul Cererii de propuneri de proiecte nr. 145 "Şanse egale şi respect în Regiunea Nord-Est " în data de 14.06.2013.
În vederea asigurării unei participări cât mai largi la procesul de selecţie, Consiliul judeţean Vaslui publică prezenta erată prin care  Condiţiile specificeCriterii de calificare la punctul 1 se modifică după cum urmează:

             1.Capacitate financiara –cifra de afaceri cumulata pe ultimii trei ani de minim  100.000 euro.

Data limită a depunerii pe adresa de email consiliu@cjvs.eu, sau la Consiliul Judetean Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 79, etaj IV- Registratura, este 25 iunie 2013, ora 16.00.


Preşedinte,
Dumitru BuzatuNr. 5343/ 14.06.2013


Anunţ privind selectarea de parteneri entităţi private in vederea aplicării in cadrul programului POSPRU, AXA PRIORITARA 6, Domeniul major de intervenţie 6.3In conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin H.G. nr.218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, Judetul Vaslui anunţa deschiderea selecţiei de parteneri entităţi private in vederea aplicării in cadrul Cererii de propuneri de proiecte nr. 145 "Şanse egale şi respect în Regiunea Nord-Est ".

Sunt aşteptate propuneri de parteneriate care sa vizeze facilitarea accesului la educaţie şi integrarea sau reintegrarea persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii.


Activităţile care vor face obiectul proiectului dezvoltat in parteneriat sunt:

 1. Dezvoltarea şi furnizarea programelor de formare profesională, inclusiv calificare şi recalificare, pentru creşterea şi dezvoltarea aptitudinilor şi calificărilor femeilor;
 2. Dezvoltarea şi implementarea programelor specifice de formare adresate femeilor în vederea dezvoltării carierei acestora;
 3. Formare profesională şi asistenţă pentru femei în vederea iniţierii unei afaceri;
 4. Activităţi de promovare a principiului egalităţii de şanse şi de gen adresate autorităţilor publice locale şi partenerilor sociali;
 5. Activităţi care urmaresc combaterea inegalităţilor, mai ales a celor bazate pe etnie, dizabilităţi şi vîrstă;
 6. Dezvoltarea /consolidarea comitetelor şi/sau funcţiilor pentru garantarea respectării şi aplicării principiului egalităţii de şanse în politicile locale (pregătire privind principiile egalităţii de şanse şi egalităţii de gen şi urmărirea modalităţii de respectare a acestora în deciziile adoptate de către autorităţile locale, companii, şcoli etc.);
 7. Sprijin pentru crearea de reţele profesionale şi inter-profesionale pentru femei;
 8. Activităţi pentru promovarea incluziunii sociale şi economice a femeilor dezavantajate din punct de vedere social;
 9. Sprijin pentru înfiinţarea grupurilor formale la nivel local (comitete pentru egalitatea de gen, comisii pentru egalitatea de şanse etc.) în cadrul cărora să fie examinate bunele practici privind egalitatea de şanse dezvoltate de administraţiile locale şi de sectoarele productive locale (inclusiv la nivel naţional şi transnaţional);
 10. Activităţi inovatoare, interregionale şi transnaţionale concentrate pe bunele practici în domeniul egalităţii de şanse;
 11. Activităţi de formare profesională pentru dezvoltarea competenţelor de utilizare TIC pentru femei şi pentru grupurile vulnerabile;
 12. Programe specifice centrate pe implicarea femeilor în politici de dezvoltare durabilă;

Sunt aşteptate propuneri din partea organizaţiilor sau reţelelor de organizaţii care respecta următoarele condiţii minime:


Condiţii generale de eligibilitate

 1. ONG-uri;
 2. Furnizori de servicii de ocupare acreditaţi, publici şi privaţi;
 3. Furnizori de FPC autorizaţi privaţi;
 4. Instituţii şi organizaţii membre private ale Pactelor Regionale şi Parteneriatelor Locale pentru Ocupare şi Incluziune Socială;
 5. Cooperative sociale;
 6. Organizaţii sindicale şi patronate;
 7. Institute de cercetare în domeniul pieţei muncii;
 8. Universităţi acreditate private;
 9. Asociaţii profesionale;
 10. Întreprinderi, indiferent de natura capitalului şi forma de organizare;

Condiţii specifice - aceste condiţii trebuie indeplinite de către partenerul care acţionează in nume propriu sau de minim unul dintre partenerii care inainteaza o propunere care presupune colaborarea mai multor parteneri:
Activitate relevantă, dovedită de statutul organizaţiei, în domeniul promovării accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii.


Criterii de calificare:

 1. Capacitate financiara –cifra de afaceri cumulata pe ultimii trei ani de minim 250.000 euro(50% din valoarea maxima a grantului solicitat)
 2. Capacitate tehnica
  • experti in formare cu experienta in domeniul social/resurse umane (dovedit cu CV-uri si declaratii de disponibilitate pentru un astfel de contract)
  • experienţă în implementarea proiectelor din fonduri structurale de cel puţin 1 proiect dovedită -menţionarea numelui proiectului si numărului contractului de grant.
 3. experienţă în implementarea proiectelor pe resurse umane-minim 1 proiect.

Criterii de departajare:

 • pentru fiecare proiect cu finanţare nerambursabilă peste minimum admisibil se obţine un avantaj de 1 punct.

Se estimează depunerea a cel puţin unui proiect pe aceast domeniu finanţat prin POSDRU 2007-2013.

Dosarele de candidatura vor cuprinde:

 1. statutul organizatiei;
 2. propunere de parteneriat (un scurt rezumat al proiectului, cu mentionarea grupului tinta, activitatilor si rezultatelor);
 3. bugetul estimat al proiectului;
 4. declaratie pe proprie raspundere care sa includa cifra de afaceri pe ultimii 3 ani si lista proiectelor pentru dovedirea experientei solicitate (cu mentionarea numelui proiectului si numarul contractului de grant –cod SMIS);
 5. CV-uri si declaratii de disponibilitate pentru experti

Dosarele sunt aşteptate pe adresa de email consiliu@cjvs.eu, sau la Consiliul Judetean Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 79, etaj IV- Registratura, până la data de 19 iunie 2013, ora 16.00.


Preşedinte,
Dumitru Buzatu

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2013-06-14 (1313 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact