Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5573092
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Concurs de proiecte de management CJCPCT 2013

Nr. 3378/09.04.2013

A N U N Ţ
privind organizarea concursului de proiecte de management în vederea încredinţării managementului la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui

Consiliul judeţean Vaslui, organizează la sediul său din str. Ştefan cel Marenr. 79, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, concursul de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de manager la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui.

Condiţii de participare:

Condiţii generale:

  • să aibă cetăţenie română sau cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene
  • să aibă capacitate deplină de exerciţiu
  • să nu deţină o funcţie de conducere la o altă instituţie din România


Condiţii specifice:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de referinţă: ştiinţe juridice, ştiinţe administrative, ştiinţe ale comunicării, sociologie, ştiinţe politice, ştiinţe umaniste şi arte.
  • experienţă profesională în domeniul de referinţă – 5 ani
  • experienţă managerială – 1 an
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite sau în curs de absolvire în domeniul de referinţă
  • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională – nivel mediu
  • cunoştinţe operare PC – Windows, Microsoft Office, Internet


Concursul se organizează conform prevederilor Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului, elaborat în temeiul O.U.G. nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, şi aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 69/29.03.2013, după cum urmează:
a)10 aprilie 2013, aducerea la cunoştinţa publică a: condiţiilor de participare la concurs şi a bibliografiei, a caietului de obiective, Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, precum şi a datelor de depunere a mapelor de concurs, a proiectelor de management şi desfăşurarea etapelor concursului;
b) 9 mai 2013: depunerea proiectelor de management şi a dosarelor de concurs de către candidaţi;
c) 10 mai - 20 mai 2013, analiza proiectelor de management – prima etapă;
d)22 mai – 31 mai 2013, susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului – a doua etapă.

Dosarele de concurs şi proiectele de management se depun, la sediul Consiliului judeţean Vaslui, până joi 9 mai 2013, ora 16,30.

Dosarul de concurs trebuie să conţină:
• cerere de înscriere la concurs;
• copie după actul de identitate;
• curriculum vitae (model european, cf. H.G. nr. 1021/2004);
• copii după diplome de studii şi, după caz, documente care atestă efectuarea unor specializări;
• adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
• cazierul judiciar – în cazul persoanelor cu cetăţenie română sau acte similare în situaţia persoanelor cu altă cetăţenie;
• copie de pe carnetul de muncă, adeverinţă de salariat pentru perioada ulterioară datei de 01.01.2011, conform prevederilor legale;
• declaraţie pe propria răspundere, prin care se angajează, dacă este cazul, să renunţe la postul de conducere deţinut, în condiţiile în care este declarat câştigător în cadrul acestui concurs de proiecte de management;
• proiectul de management, care trebuie întocmit şi structurat conform cerinţelor din Caietul de obiective, în format printat şi pe suport electronic (CD sau DVD).

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Regulamentul concursului şi caietul de obiective se pot obţine de la sediul Consiliului judeţean Vaslui sau se pot descărca de pe pagina oficială de internet a Consiliului judeţean Vaslui (www.cjvs.ro).

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Management Resurse Umane, Relaţii Mass – Media, Informare cetăţeni (telefon: 0235 – 361089 din cadrul Consiliului judeţean Vaslui (luni – vineri între orele 8,00–16,30).P R E Ş E D I N T E,
Dumitru BUZATU

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2013-04-10 (1515 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact