Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5772259
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Anunt concurs

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile  punctului III  din Anexa la Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 77/2012 privind aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice în vederea ocupării funcţiei de administrator public la nivelul Consiliului Judeţean Vaslui,  Consiliul judeţean Vaslui cu sediul în Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 79, jud. Vaslui, organizează concurs în perioada 11 – 14 februarie 2013.

I.  Criteriile generale în vederea ocupării funcţiei de administrator public sunt:

 • are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 • îndeplineşte criteriile specifice pentru ocuparea funcţiei;
 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.

II. Criteriile specifice în vederea ocupării funcţiei de administrator public sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: ştiinţe sociale, umaniste, inginereşti
 • experienţa minim 3  ani  în funcţii de conducere
 • capacitatea de exprimare (scris, vorbit, citit) – nivel  mediu în cel puţin  o  limbă de circulaţie internaţională
 •  cunoştinţe operare PC – Windows, Microsoft Office, Internet nivel mediu
 • are aptitudini legate de procesul decizional, de organizare şi coordonare, de analiză şi sinteză, control şi depistare deficienţe, rezolvare operativă şi eficientă a problemelor, capacitate de observaţie, capacitate relaţională cu superiorii, colegii, subordonaţii şi publicul, de consiliere şi îndrumare, gândire logică şi clară, capacitate de adaptare, capacitate de gestionare eficientă a resurselor alocate.

 

Concursul se organizează cu respectarea prevederilor din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, după cum urmează:

 • proba scrisă în ziua de 11.02.2013, ora 10:00 la sediul Consiliului judeţean Vaslui, din strada Ştefan cel Mare nr. 79, municipiul Vaslui;
 • interviul şi susţinerea proiectului de management în ziua de 14.02.2013, ora 10:00 la sediul Consiliului judeţean Vaslui;
 • dosarele de înscriere la concurs, inclusiv proiectul de management, se vor depune la sediul C. J. Vaslui, până la data de 11.01.2013, inclusiv.

Dosarul  de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu:

 • formularul de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • curriculum vitae;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în funcţii de conducere;
 • cazier judiciar;
 • adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • recomandare de la ultimul loc de muncă;
 • declaraţie pe proprie răspundere că nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • proiectul de management (pe suport de hârtie şi pe suport magnetic).

 • (Copiile se prezintă însoţite de documentele originale)

Proiectul de management   va cuprinde  măsurile şi metodele de elaborare şi monitorizare a strategiilor, programelor ori proiectelor ce vor fi avute în vedere în perioada de executare a contractului de management, estimări asupra posibilităţilor de realizare a obiectivelor şi asupra gradului de îndeplinire a acestora, mijloacele, expertizele şi experienţele ce se preconizează a se utiliza, analize şi consideraţii  asupra condiţiilor de dezvoltare economico-socială a judeţului Vaslui, propuneri de valorificare a tuturor resurselor şi factorilor implicaţi în dezvoltarea, modernizarea şi transformarea judeţului. 

Bibliografia stabilită pentru funcţia de administrator public pentru care se organizează concursul este  prevăzută în anexa la prezentul.

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 8:00 – 16:30 la Serviciul management resurse umane, relaţii mass–media, informare cetăţeni,  etj. II, camera 212 sau la telefon 361.086 int. 113.

P R E Ş E D I N T E,
Dumitru BUZATU

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2012-12-19 (2275 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact