Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5772221
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Anunt concurs - septembrie 2012

P R E Ş E D I N T E
 Nr. 5896 / 22.08.2012

A N U N Ţ

                  În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 43 din H.G. nr. 611/2008 pentru  aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul judeţean Vaslui, cu sediul în Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 79, jud. Vaslui, organizează în perioada 10 - 12 septembrie 2012, concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie, temporar vacante, după cum urmează:

 • consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului cooperare internaţională şi relaţii ONG – Direcţia dezvoltare locală, integrare europeană, relaţii internaţionale
 • consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului cooperare internaţională şi relaţii ONG – Direcţia dezvoltare locală, integrare europeană, relaţii internaţionale

            Concursul se organizează cu respectarea prevederilor H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

 • proba scrisă în ziua de 10.09.2012, ora 10:00 la sediul Consiliului judeţean Vaslui, din strada Ştefan cel Mare nr. 79, municipiul Vaslui;
 • interviul în ziua de 12.09.2012, ora 14:00 la sediul Consiliului judeţean Vaslui;
 • dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul C. J. Vaslui, până la data de 05.09.2012, inclusiv;
 • selecţia dosarelor de concurs în termen de 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

                   Funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional asistent este vacantă temporar în cadrul Compartimentului cooperare internaţională şi relaţii ONG – Direcţia dezvoltare locală, integrare europeană, relaţii internaţionale, cu următoarele condiţii de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – domeniile ştiinţe economice, juridice, sociale şi politice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de 1 an;
 • cunoştinţe operare PC – Windows, Microsoft Office, Internet nivel mediu;
 • cunoaşterea limbii engleze nivel avansat (scris, citit, traducere si translaţie, conversaţie)
 • condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

              Funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior este vacantă temporar în cadrul Compartimentului cooperare internaţională şi relaţii ONG – Direcţia dezvoltare locală, integrare europeană, relaţii internaţionale, cu următoarele condiţii de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – domeniile ştiinţe economice, social-politice, juridice şi umanistice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de 9 ani;
 • cunoştinţe operare PC – Windows, Microsoft Office, Internet nivel mediu;
 • cunoaşterea limbii engleze nivel avansat (scris, citit, traducere si translaţie, conversaţie)
 • condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

                   Dosarul  de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din  H.G. nr. nr. 611/2008 pentru  aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
a) formularul de înscriere, care se găseşte la sediul instituţiei;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
                   Bibliografiile stabilite pentru funcţiile publice de execuţie pentru care se organizează concursul sunt prevăzute în anexe la prezentul.

 1. Consilier, clasa I, grad profesional asistent
 2. Consilier, clasa I, grad profesional superior

                   Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 8:00 – 16:30 la Serviciul management resurse umane, relaţii mass–media, informare cetăţeni,  etj. IV, camera 412 sau la telefon 361.086 int. 218.

P R E Ş E D I N T E,
Dumitru BUZATU

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2012-08-29 (1912 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact