Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5792835
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Anunt concurs - iunie 2012

PREŞEDINTE
 Nr. 4257 / 15.06.2012

A N U N Ţ

            În conformitate cu prevederile art. 57, alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 43 din H.G. nr. 611/2008 pentru  aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare Consiliul judeţean Vaslui, cu sediul în Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 79, jud. Vaslui, organizează în perioada 27 - 29 iunie 2012, concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie, temporar vacantă, după cum urmează:

  • un post de consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului dezvoltare locală – Direcţia dezvoltare locală, integrare europeană, relaţii internaţionale.

Concursul se organizează cu respectarea prevederilor H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

  • proba scrisă în ziua de 27.06.2012, ora 10:00 la sediul Consiliului judeţean Vaslui, din strada Ştefan cel Mare nr. 79, municipiul Vaslui;
  • interviul în ziua de 29.06.2012, ora 15:00 la sediul Consiliului judeţean Vaslui;
  • dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul C. J. Vaslui, până la data de 25.06.2012, inclusiv;
  • selecţia dosarelor de concurs în termen de 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Pentru a participa la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie, temporar vacante, concurenţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – domeniul ştiinţe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de 5 ani;
  • cunoştinţe operare PC – Windows, Microsoft Office, Internet nivel mediu;
  • condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarul  de înscriere la concurs/examen trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din  H.G. nr. nr. 611/2008 pentru  aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
a) formularul de înscriere, care se găseşte la sediul instituţiei;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Bibliografia stabilită pentru funcţia publică de execuţie pentru care se organizează concursul este  prevăzută în anexa la prezentul.

Bibliografie dezvoltare locală

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 8:00 – 16:30 la Serviciul management resurse umane, relaţii mass–media, informare cetăţeni,  etj. IV, camera 412 sau la telefon 361.086 int. 218.

P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2012-06-15 (1582 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact