Acasa Harti Utile Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcționare și atribuții
· Organigrama
· Regulament de organizare și funcționare
· Instituții subordonate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informații publice
· Transparență decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziții
· Sedințe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Indicatori economici
· Finanțări rambursabile
· Program județean pentru finanțare nerambursabilă
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· nou Transport public județean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
Vizitatori
Am primit
4318250
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi
Transparență decizională

 1. Scopul Legii nr.52/2003
 2. Legea nr.52/2003 urmărește realizarea deschiderii și transparenței în activitatea administrativă și, prin acesta, sporirea gradului de responsabilitate a administrației publice față de cetățean, prin atragerea cetățenilor în procesul de luare a deciziilor administrative și prin implicarea cetățenilor în procesul de elaborare a actelor normative.
  Legea nr.52/2003 stabilește regulile procedurale minimale pentru asigurarea transparenței decizionale în administrația publică. Acesta înseamnă ca orice autoritate a administrației publice are deplină libertate de a stabili reguli proprii privind transparența decizională pentru a asigura creșterea deschiderii către cetățeni și stimularea într-un grad mai înalt a participării acestora în procesul de luare a deciziilor administrative și în cel de elaborare a actelor normative.

 3. Domeniul de aplicare a Legii nr.52/2003
 4. - procesul de elaborare a actelor normative de către autoritățile administrative cărora li se aplică Legea nr.52/2003 (definit, în art.3 lit.(c) din lege, ca proces de redactare a unui proiect de act normativ). Este vorba doar despre elaborarea actelor administrative normative, nu și a celor cu caracter individual. Actele normative sunt cele care au aplicabilitate generală, produc efecte “pentru toți”, deci cu caracter general și impersonal. (art.3 lit.(a) din lege).
  - procesul de luare a deciziilor administrative de către autoritățile administrative cărora li se aplică Legea nr.52/2003 (definit, în art.3 lit.(b) din lege, ca proces deliberativ desfășurat de autoritățile publice).

 5. Excepțiile de la aplicarea Legii nr.52/2003
 6. a. Elaborarea actelor administrative individuale.
  b. Procesele de elaborare a actelor normative și ședințele în care sunt prezentate:

  • informații clasificate privind apărarea națională, siguranța națională și ordinea publică, interesele strategice economice și politice ale țării, precum și deliberările autorităților;
  • informații a căror publicitate aduce atingere principiului concurenței loiale și care privesc valorile, termenele de realizare și datele tehnico-economice ale activităților comerciale sau financiare;
  • informații cu privire la datele personale (o excepție similară există și în cadrul Legii nr. 544/2001, motiv pentru care sunt valabile dezvoltările făcute cu ocazia comentariilor la acea lege).

  c. În situații excepționale, care impun adoptarea de soluții imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, actele normative se supun adoptării în procedura de urgență, ceea ce exclude procedura de punere în dezbatere publica (art. 7 alin. 13 din lege).

 7. Modalități privind implicarea cetățenilor și a asociațiilor legal constituite în procesul decizional
 8. 1. Participarea la procesul de elaborare a actelor normative

  Proiectele de hotărâri cu caracter normativ care urmează a se discuta în ședințele consiliului județean:
  • se aduc la cunoștința locuitorilor județului cu cel puțin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare și adoptare, printr-un anunț inserat în site-ul propriu, afișat la sediu într-un spațiu accesibil publicului și transmis către mass-media locală, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare; anunțul cuprinde:
   1. expunerea de motive privind necesitatea adoptării proiectului de hotărâre de către consiliul județean;
   2. textul complet al proiectului de hotărâre;
   3. termenul limită, locul și modalitatea în care cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre.
   Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu relevanță asupra mediului de afaceri se transmite de către inițiator asociațiilor de afaceri și altor asociații legal constituite, pe domenii specifice de activitate.
  • se transmit spre analiză și avizare autorităților publice interesate numai după definitivare, pe baza observațiilor și propunerilor formulate;
  • se supun adoptării în procedura de urgență prevăzută de reglementările în vigoare, în cazul cărora se impune adoptarea de soluții imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public.
  Dacă o asociație legal constituită sau o altă autoritate publică cere în scris organizarea de întâlniri pentru dezbaterea publică a proiectelor de hotărâri cu aplicabilitate generală, acestea se organizează în cel mult 10 zile de la publicarea datei și locului unde urmează să fie organizate.

  2. Participarea la procesul de luare a deciziilor

  La dezbaterea publică participă în mod obligatoriu inițiatorul proiectului de hotărâre și personalul din compartimentul de specialitate care a redactat raportul la proiectul de hotărâre, precum și reprezentanții autorității publice sau ai asociației legal-constituite care au solicitat organizarea dezbaterii publice.
  Dezbaterile, propunerile și sugestiile participanților se consemnează într-un proces-verbal și se înregistrează pe bandă magnetică, și se transmit împreună cu recomandările scrise inițiatorului proiectului.
  Dacă în urma propunerilor și observațiilor primite se aduc modificări proiectului de hotărâre și expunerii de motive inițiale, vor fi reformulate în mod corespunzător, astfel încât acestea să se refere la forma proiectului de hotărâre care va fi transmis spre avizare compartimentului de specialitate.
  Anunțul privind ședința publică:
  • se afișează la sediul Consiliului județean într-un spațiu accesibil publicului, inserat în site-ul propriu și se transmite către mass-media, cu cel puțin 3 zile înainte de desfășurare;
  • se aduce la cunoștința cetățenilor și a asociațiilor legal constituite care au prezentat sugestii și propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmează sa fie abordat în ședința publică;
  • conține data, ora și locul de desfășurare a ședinței publice, precum și ordinea de zi.
  Difuzarea anunțului și invitarea specială a unor persoane la ședința publică sunt în sarcina doamnei Andronic Marilena, consilier în cadrul Compartimentului relații cu publicul și consilierii, și responsabil pentru relația cu societatea civilă.
  Punctele de vedere exprimate în cadrul ședințelor publice au valoare de recomandare.
  Minuta ședinței publice, incluzând și votul fiecărui membru, cu excepția cazurilor în care s-a hotărât vot secret, va fi afișată la sediul consiliului județean și publicată în site-ul propriu.

 9. Coordonatele de contact ale persoanei responsabile pentru relația cu societatea civilă
 10. Persoana desemnată din cadrul Consiliului județean Vaslui, responsabilă pentru relația cu societatea civilă și datele sale de contact, potrivit art.7, alin.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare:

   Andronic Marilena – consilier în cadrul Compartimentului relații cu publicul și consilierii
  • telefon: 0235.361089, interior 220
  • fax: 0235.361090
  • e-mail: marilena.andronic@cjvs.eu

  Recomandările scrise ale cetățenilor cu privire la un proiect de hotărâre pot fi depuse la Compartimentului relații cu publicul și consilierii, etaj IV, cam. 417, sau în format electronic la adresa de e-mail: marilena.andronic@cjvs.eu


 11. Minute sedințe CJ

 12. 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

 13. Procese verbale sedințe CJ

 14. 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006


 15. Rapoarte anuale privind transparența decizională

 16. 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2006


 17. Proiecte de hotărâri - transparența decizională

 18. Proiecte de hotarari - 2011

  Proiecte de hotarari - 2012

  Proiecte de hotarari - 2013

  Proiecte de hotarari - 2014

  Proiecte de hotarari - 2015

  Proiecte de hotărâri - 2016

  Proiecte de hotărâri - 2017

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2011-11-09 (5336 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact