Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6021309
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiDISPOZIŢIA Nr.257/2010

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E


DISPOZIŢIA Nr.257/2010

privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Vasile Mihalachi, preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. – Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 30 iulie 2010, ora 16,00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a IV-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2010;

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a III-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2010;

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea a III-a a veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2010;

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, pentru lunile aprilie, mai şi iunie 2010;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii serviciilor şi tarifelor prin care se constituie venituri proprii ale Camerei agricole a judeţului Vaslui, cuantumul tarifelor, modalităţile de încasare şi de utilizare a fondurilor pentru anul 2010;

6. Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii nr.15/2009 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui, instituţiile şi serviciile publice de interes judeţean, precum şi pentru instituţiile publice finanţate de la bugetul local al judeţului Vaslui pe anul 2009, modificată şi completată prin Hotărârea nr.77/2009;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, revizuiţi, pentru obiectivul de investiţii din cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului judeţean de Urgenţă Vaslui”;

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.92/2009 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului judeţean de Urgenţă Vaslui” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.29/2010 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii „Reabilitare şi modernizare a 2 drumuri judeţene” – DJ 242 F şi DJ 244 J;

10. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită pe termen de 5 ani a unui spaţiu din incinta imobilului proprietate publică a judeţului Vaslui, situat în municipiul Bîrlad, strada Republicii, nr.235, Societăţii Culturale „Academia Bîrlădeană”;

11. Proiect de hotărâre privind trecerea unei construcţii aflate în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti, din domeniul public al judeţului în domeniul privat al judeţului în vederea scoaterii din funcţiune şi casarea acesteia;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Serviciului public comunitar judeţean de evidenţa persoanelor Vaslui;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Camerei agricole a judeţului Vaslui;

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Muzeului judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui;

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Bibliotecii judeţene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui;

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Muzeului „Vasile Pârvan” Bîrlad;

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Teatrului „Victor Ion Popa” Bîrlad;

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale Vaslui;

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării de către Consiliul judeţean Vaslui a managementului asistenţei medicale a Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui;

21. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Manole Ion în funcţia publică de conducere de director executiv al Camerei agricole a judeţului Vaslui.

Dată astăzi, 23 iulie 2010

PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2010-07-23 (1547 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact