Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5772273
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Anunt - post vacant - 24 octombrie 2008

ROMNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

ANUNŢ

Nr. 8139/30.09.2008

 

Consiliul Judeţean Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 79, organizează pe data de 24 octombrie 2008 concurs pentru ocuparea postului de Director al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Ghermăneşti, jud. Vaslui.
Condiţii de participare la concurs:

 1. studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor socio-umane, juridice, administrative sau economice;
 2. vechime totală în muncă  de minim  5 ani;
 3. prezentarea şi susţinerea unui referat cuprinzând analiza sistemului de protecţie socială a persoanelor cu nevoi medico- sociale din judeţul Vaslui însoţit de propuneri de restructurare sau dezvoltare a acestui sistem.

Pe lângă condiţiile specifice de participare la concurs prevăzute pentru  postul scos la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească şi următoarele condiţii generale:

 1. are cetăţenia română şi domiciliul stabil în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă prevăzută de Codul Muncii;
 4. îndeplineşte condiţiile de studii şi cele specifice pentru ocuparea funcţiei scoase la concurs ;
 5. are capacitate deplină de exerciţiu;
 6. este declarată „apt” medical;
 7. nu a fost condamnată pentru săvârşirea vreunei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 21.10.2008 inclusiv, la sediul Consiliului judeţean Vaslui şi trebuie să conţină în mod obligatoriu, pe lângă  referatul cuprinzând analiza sistemului de protecţie socială a persoanelor cu nevoi medico- sociale din judeţul Vaslui,  următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs;
 2. copia actului de identitate;
 3. curriculum vitae, după modelul european prezentat în H.G. nr. 1021/2004;
 4. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 5. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specializare;
 6. cazierul judiciar;
 7. fişa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 8. recomandare de la ultimul loc de muncă (instituţia de învăţământ).

Copiile de pe actele solicitate pentru dosarul de înscriere se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate  de către secretarul comisiei de concurs sau copii legalizate.
Bibliografia stabilită pentru postul scos la concurs este prevăzută în anexa la prezentul.
Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 8,00 – 16,30 la Serviciul management resurse umane, relaţii mass–media, informare cetăţeni,  etj. II, camera 212 sau la telefon 361086 int. 113.

 

Download

P R E Ş E D I N T E,

Vasile Mihalachi

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2008-10-03 (1972 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact