Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6021222
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiConcurs - administrator public

Nr. 17685/10.11.2020

ANUNŢ ANULARE CONCURS

Consiliul județean Vaslui, anunță anularea organizării concursului de recrutare pentru un post de administrator public, funcție contractuală de conducere, perioadă determinată, programat pentru data de 23.11.2020, proba scrisă și perioada de depunere a dosarelor în intervalul 30.10-12.11.2020, luând în considerare punctul de vedere al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nr. 149654/05.11.2020, prin care, conform reglementărilor din noua legislație aplicabilă, respectiv Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ocuparea funcției de administrator public nu se realizează prin concurs, ci prin numire, prin dispoziție a președintelui consiliului județean.

PREȘEDINTE,
Dumitru BUZATUNr. 16983/30.10.2020


ANUNŢ

Consiliul județean Vaslui, în baza art. 244 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs de recrutare, astfel:

 • un post de administrator public, funcție contractuală de conducere, perioadă determinată.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs (atașat anunțului);
 2. actul de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, în copie;
 3. documentele care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și documentele care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului, în copie;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;

Actele se vor îndosaria în ordinea specificată, într-un dosar cu șină.
Copiile actelor menționate mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, în prezența candidatului și se depun la registratura Consiliului județean Vaslui.
Dosarele incomplete nu sunt admise pentru înscriere.

Condițiile de participare la concurs, sunt următoarele:

 1. studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 2. experiența minim 3 ani în funcții de conducere;
 3. condiții prevăzute la art. 3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, astfel:
  • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • are capacitate deplină de exercițiu;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se organizează la sediul Consiliului Județean Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 79, după cum urmează:

 • dosarele de înscriere la concurs, se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv în perioada 30.10-12.11.2020, inclusiv.
 • selecția dosarelor de înscrierela concurs va avea loc în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere al dosarelor, pe baza îndeplinirii condițiilor de participare.
 • proba scrisă în ziua de 23.11.2020, ora 10:00 la sediul Consiliului județean Vaslui;
 • interviul se susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

Afișarea rezultatelor după fiecare probă se face în termen de 1 zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.
Contestațiile se pot depune în maxim 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor selecției dosarelor, probei scrise şi a interviului.

Bibliografia stabilită pentru funcția de administrator public este prevăzută în anexă la prezentul anunț.

BIBLIOGRAFIE


FORMULAR DE ÎNSCRIERE


Relații suplimentare se pot obține de luni-vineri, între orele 08:00-16:00 la Serviciul Managementul Resurselor Umane, interioare: 148 sau 139.

 

PREȘEDINTE,
Dumitru BUZATU

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2020-10-30 (2597 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact