Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Taxe și tarife
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestionare a deșeurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6081150
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiAnunț recrutare mai 2020

NR .5195/07.04.2020

A N U N Ț

Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, Nr. 79, în baza art. 618 alin (3) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată:
 • 4 posturi de consilier, clasa I, grad profesional debutant, asistent, principal și superior la Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ;
 • 1 post consilier, clasa I, grad profesional debutant la Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului din cadrul Direcției Economice;
 • 2 posturi de consilier, clasa I, grad profesional asistent și principal la Serviciul pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Unitatea de Implementare/Monitorizare a Proiectului - Sistem integrat de management al deșeurilor solide in județul Vaslui din cadrul Direcției Tehnice;
 • 1 post consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Dezvoltare Locală, Management Proiecte și Informare Europeană din cadrul Direcției Dezvoltare și Cooperare;
 • 1 post consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Cooperare Internațională și Relații ONG din cadrul Direcției Dezvoltare și Cooperare;
 • 1 post consilier, clasa I, grad profesional principal la Biroul Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass-Media, Informare Cetățeni din cadrul Direcției Administrație Publică.

Concursul se organizează la sediul Consiliului Județean Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 79, după cum urmează:

 • Proba suplimentară, eliminatorie: data de 11 mai 2020, ora 10:00. Proba suplimentara de testare a competențelor lingvistice, limba engleză, susținută conform procedurii aprobate prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 70/2020, (publicata la secțiunea „Anunț posturi scoase la concurs/Carieră”), este obligatorie doar pentru posturile din cadrul Direcției Tehnice și Direcției Dezvoltare și Cooperare.

Pot participa la proba scrisă doar candidații admiși la proba suplimentară.

 • Proba scrisă: data de 12 mai 2020, ora 10:00, care constă în redactarea unei lucrări.
 • Interviul: se susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, în cadrul căruia se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Condiții generale pentru participarea la concurs:

 1. are cetățenia română și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. este apt din punct de vedere medical să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
 6. îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;
 7. îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;
 8. nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorii sau dezincriminarea faptei;
 9. nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;
 10. nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 11. nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Condiții specifice de participare la concurs:

 1. Specialitatea studiilor necesare ocupării funcțiilor publice:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă: domeniul științe umanisteși arte, arhitectură și urbanism, ramura arhitectură, domeniul de ierarhizare arhitectură și urbanism, pentru posturile de consilier, clasa I, grad profesional debutant, asistent, principal și superior din cadrul Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Direcția de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul Științe Sociale, ramura Științe Juridice/Științe administrative/Științe ale comunicării/Sociologie, pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass-Media, Informare Cetățeni – Direcția Administrație Publică;
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul: Științe Sociale, ramura Științe economice/Științe administrative/Științe ale comunicării, pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului - Direcția Economică;
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul: Științe inginerești, ramura inginerie civilă - pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Dezvoltare Locală, Management Proiecte și Informare Europeană – Direcția Dezvoltare și Cooperare și cunoașterea limbii engleza – nivel avansat;
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul: Științe sociale, ramura științe juridice, științe administrative, științe ale comunicării, sociologie, științe politice, științe economice/domeniul: științe umaniste și arte, ramura filologie, domeniul de licență-limbi moderne aplicate – pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional asistent - Compartimentul Cooperare Internațională și Relații ONG – Direcția Dezvoltare și Cooperare și cunoașterea limbii engleza – nivel avansat ;
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul: Științe inginerești, ramura inginerie civilă pentru posturile de consilier, clasa I, grad profesional asistent și principal – Serviciul pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Unitatea de Implementare/Monitorizarea Proiectului–Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui – Direcția Tehnică și cunoașterea limbii engleza – nivel mediu .
 2. Condițiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcțiilor publice de execuție mai sus prezentate sunt :
  • nu este cazul - pentru posturile de consilier, clasa I, grad profesional debutant.
  • 1 an pentru posturile de consilier clasa I, grad profesional asistent;
  • 5 ani pentru posturile de consilier clasa I, grad profesional principal;
  • 7 ani pentru posturile de consilier clasa I, grad profesional superior;

Dosarele de înscriere se depun în intervalul 07 – 27 aprilie 2020, inclusiv, astfel:

 • In perioada decretată ca stare de urgență, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 74/24.03.2020, prin servicii poștale/curierat, la adresa prevăzută in antetul prezentului anunț, termen limită 27.04.2020 inclusiv.
 • Dacă starea de urgență este ridicată, la sediul Consiliului Județean Vaslui din str. Ștefan cel Mare nr. 79, parter, cam 4.

Dosarele de înscriere vor conține în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

 1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, atașat anunțului;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 5. copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 6. (Adeverințele care au un alt format decât cel prevăzut în anexa nr. 2D la HG nr. 611/2008, atașat anunțului, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute in anexă și din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor).

 7. copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. (Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice);
 9. cazierul judiciar;
 10. (Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.)

 11. declarația pe propria răspundere sau adeverință care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, model atașat anunțului.

Depunerea documentelor se face într-un dosar cu șină, conform opisului atașat prezentului anunț, iar copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

In perioada decretată ca stare de urgență dosarul este transmis prin po ștă /curier, iar activitatea de prezentare a documentelor în original, în vederea verificării conformității și certificării acestora, se suspendă.

Dosarele incomplete nu sunt admise pentru înscriere.

Bibliografiile și atribuțiile ce vor fi prevăzute în fișa postului, în baza activităților care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, în concordanță cu specificul funcției publice corespunzătoare postului:

Formularul de înscriere, modelul de adeverință, opisul documentelor le găsiți AICI.
Relații suplimentare se pot obține de luni-vineri, între orele 08:00-16:00 a Serviciul Managementul Resurselor Umane, interior: 148.

PREȘEDINTE,
Dumitru BUZATU

REZULTATE SELECTIE DOSARE
(30.04.2020)
Direcția Administrație Publică
Direcția Economică
Urbanism
Direcția Tehnica
(04.05.2020)
Direcția Direcției Dezvoltare și Cooperare - Compartimentul Cooperare Internațională și Relații ONG
(05.05.2020)
Direcția Direcției Dezvoltare și Cooperare - Serviciul Dezvoltare Locală, Management Proiecte și Informare Europeană

REZULTATE PROBĂ SUPLIMENTARĂ
(11.05.2020)
Direcția Direcției Dezvoltare și Cooperare - Compartimentul Cooperare Internațională și Relații ONG
Direcția Direcției Dezvoltare și Cooperare - Serviciul Dezvoltare Locală, Management Proiecte și Informare Europeană


REZULTATE PROBĂ SCRISĂ
(12.05.2020)
Direcția Administrație Publică
(13.05.2020)
Direcția Dezvoltare și Cooperare - Serviciul Dezvoltare Locală, Management Proiecte și Informare Europeană
Direcția Economică

REZULTATE PROBĂ INTERVIU
(15.05.2020)

Direcția Administrație Publică
Direcția Direcției Dezvoltare și Cooperare - Compartimentul Cooperare Internațională și Relații ONG

REZULTATE FINALE
(15.05.2020)

Direcția Economică
Direcția Administrație Publică
Direcția Dezvoltare și Cooperare - Compartiment Cooperare Internațională și Relații ONG

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2020-04-07 (6106 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact