Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Taxe și tarife
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestionare a deșeurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6081155
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiAnunț recrutare aprilie 2020

NR. 3936/17.03.2020

ANUNȚ

Consiliul județean Vaslui organizează concurs de recrutare funcție contractuală de execuție, perioadă nedeterminată, astfel:

 • inspector de specialitate, grad profesional debutant în cadrul Biroului Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass-Media, Informare Cetățeni - Direcția Administrație Publică.

La concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant poate participa orice persoană care îndeplinește condițiile generale și condițiile specifice stabilite prin fișa postului pentru ocuparea respectivei funcții contractuale.

 1. Condiții generale de ocupare a postului vacant:
 2. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 3. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 4. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 5. are capacitate deplină de exercițiu;
 6. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 7. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 8. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice de ocupare a postului vacant:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în:

domeniul științe sociale, ramura științe administrative/domeniul matematică și științe ale naturii, ramura informatică;

 • vechime în specialitatea studiilor – nu este cazul.

Concursul se organizează la sediul Consiliului județean Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 79, după cum urmează:

 • dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Consiliului județean Vaslui in termen de 10 zile lucrătoare de la afișare, respectiv in perioada 17.03-30.03.2020 inclusiv.
 • începând cu data de 25.03.2020, dosarele de înscriere la concurs se depun conform Dispoziției Președintelui nr. 74/24.03.2020, prin mijloace electronice (consiliu@cjvs.eu, cjvaslui@cjvs.eu ) sau/și prin servicii poștale, termen limită 30.03.2020 inclusiv.
 • Selecția dosarelor de înscriere – prin care se verifică îndeplinirea condițiilor generale și specifice de participare în termenul prevăzut de art. 19 alin. 2 din HG nr. 286/2011 ;
 • Proba scrisă în data de 08.04.2020, ora 10.00;
 • Interviul - în termenul prevăzut de art. 24 alin. 5 din H.G.nr.286/2011.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.
Afișarea rezultatelor după fiecare probă se face în termen de 1 zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.
Contestațiile se pot depune în maxim 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor selecției dosarelor, probei scrise și a interviului.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

 1. cerere de înscriere;
 2. copia actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii (inclusiv acte doveditoare în cazul schimbării numelui);
 3. documentele care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și documentele care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului, în copie;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae - model europass

Actele se vor îndosaria în ordinea specificată, într-un dosar cu șină.
Copiile actelor menționate mai sus se prezintă însoțite de documentele originale sau în copii legalizate, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, în prezența candidatului și se depun la registratura Consiliului județean Vaslui.
Dosarele incomplete nu sunt admise pentru înscriere.
Bibliografia, atribuțiile postului, OPIS și formularul de înscriere. actualizat 25.03.2020
Relații suplimentare se pot obține de luni-vineri, între orele 08:00-16:30 la Serviciul Managementul Resurselor Umane, 0235.361.089 interior: 148.

PREȘEDINTE,
Dumitru BUZATU
REZULTAT - FINAL (14.04.2020)

REZULTAT - PROBA INTERVIU (10.04.2020)

REZULTAT - PROBA SCRISĂ (08.04.2020)

REZULTATE SELECTIE DOSARE (02.04.2020)

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2020-03-17 (2207 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact