Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Taxe și tarife
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestionare a deșeurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6081191
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiConcurs promovare - aprilie 2020

Nr. 3252/06.03.2020

ANUNȚ

Consiliul Județean Vaslui, în baza art. 478 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, organizează concurs/examen de promovare în grad profesional, funcție publică de execuție, cu respectarea prevederilor art. 617 alin. (2) și ale art. 618 alin. (22), astfel:

 • Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior - Serviciul de achiziții publice și contractarea serviciilor sociale;
 • Consilier, clasa I, grad profesional principal - Biroul administrarea domeniului public și privat al județului în cadrul Direcției economice;
 • Consilier, clasa I, grad profesional principal - Biroul lucrări publice, investiții și reabilitare drumuri județene în cadrul Direcției tehnice;
 • Consilier, clasa I, grad profesional principal -Compartimentul monitorizare servicii de sănătate, socio-educative și culturale în cadrul Direcției de dezvoltare și cooperare.
Condițiile de participare la concurs/examen, îndeplinite cumulativ, conform art. 479 alin. (1) din actul normativ menționat mai sus, sunt următoarele:
 • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
 • să fi obținut cel puțin calificativul "bine" la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Codului administrativ.
Concursul/examenul se organizează în conformitate cu prevederile art. 126 alin. (2) și art. 127 din H.G. nr. 611 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, la sediul Consiliului Județean Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 79, după cum urmează:

 • dosarele de înscriere se depun în termen de 20 zile de la publicarea anunțului, respectiv, în perioada 06.03-25.03.2020;
 • selecția dosarelor va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • proba scrisă va avea loc în data de 06.04.2020, ora 09:00 la sediul instituției.
Dosarul de înscriere va conține în mod obligatoriu, următoarele documente:
 • copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
 • formularul de înscriere, atașat anunțului.
Bibliografia și atribuțiile prevăzute în fișa postului: Relații suplimentare se pot obține de luni-vineri, între orele 08.00-16.30 la Serviciul Managementul resurselor umane, interior 148.

PREȘEDIENTE,
Dumitru BUZATUREZULTATE SELECTIE DOSARE (26.03.2020)
REZULTATE PROBA SCRISĂ (06.04.2020)
REZULTATE INTERVIU (06.04.2020)

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2020-03-06 (1165 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact