Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5922867
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiConcurs de promovare - decembrie 2019

17920/13.11.2019

 

A N U N Ț

Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în Vaslui, Str. Ștefan cel Mare nr. 79, în baza art. 478  alin. (1) și (2) precum și ale art. 618 alin (3) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, organizează concurs/examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut al funcțiilor publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate, astfel:

  • consilier, clasa I, grad profesional superior - Biroul Lucrări Publice, Investiții și Reabilitare Drumuri Județene – Direcția Tehnică
  • consilier, clasa I, grad profesional superior - Biroul Lucrări Publice, Investiții și Reabilitare Drumuri Județene – Direcția Tehnică
  • consilier, clasa I, grad profesional superiorServiciul pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Unitatea de Implementare/Monitorizare a Proiectului – Sistem integrat de management al deșeurilor solide din județul Vaslui – Direcția Tehnică.

Proba scrisă: data de 13 decembrie 2019, ora 09:00.

Interviul se susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

 

Condițiile de participare la concurs/examen:

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, funcționarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
  • să fi obținut cel puțin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanțelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
  • să nu aibă  o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Codul administrativ.

 

Dosarele de înscriere la concurs/examen se depun în intervalul 13 noiembrie – 02 decembrie 2019, la sediul Consiliului Județean Vaslui  din str. Ștefan cel Mare nr. 79, parter, cam 4  și va cuprinde în mod obligatoriu:

  1. formularul de înscriere;
  2. copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
  3. copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de serviciul resurselor umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează.

 

Bibliografia este atașată prezentului anunț.

Atribuțiile ce vor fi prevăzute în fișa postului, în baza activităților care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, în concordanță cu specificul funcției publice corespunzătoare postului, sunt atașate prezentului anunț.

Bibliografie si atributii Direcția Tehnică

FORMULARE DE COMPLETAT

 

Relații suplimentare se pot obține de luni-vineri, între orele 08:00-16:30 la Serviciul Managementul Resurselor Umane, interior: 148.

 

 

PREȘEDINTE,
Dumitru BUZATU


Rezultat proba scrisă

Rezultat interviu

Rezultat final

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2019-11-12 (1163 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact