Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5770513
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Anunț privind concesionarea prin licitație publică a unei suprafețe de teren

Anunț privind concesionarea prin licitație publică a unei suprafețe de teren aparținând domeniului public al județului Vaslui

 

  1. Informaţii generale privind concedentul, precum - denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact:

- Consiliul Judeţean Vaslui – CUI 3394171, str. Ştefan cel Mare, nr. 79, telefon 0235361089 – interior 113, fax 0235361090, e-mail – patrimoniu@cjvs.eu, persoană de contact: Atasiei Andrei.

  1. Informaţii generale privind obiectul concesiuni, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:

            Localitatea Emil Racoviță, comuna Dănești, județul Vaslui. Suprafață teren aparținând domeniului public al județului Vaslui - 102.298 mp. Număr cadastral - 70453. Concesionarea a fost aprobată prin H.C.J nr. 173 din 17.10.2010, conform O.U.G. nr. 57/2019.

  1. Informaţiile privind documentaţia de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

La sediul Consiliului Județean Vaslui.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat al Județului, str. Ștefan cel Mare, nr. 79, Vaslui.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentației de atribuire:

20 lei, se achită la casieria Consiliului Județean Vaslui sau în contul IBAN RO97TREZ65621330250XXXX.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 15.11.2019, ora 16.30.

  1. Informaţii privind ofertele – informațiile despre conținutul plicului exterior și interior se găsesc în documentația de atribuire:

Ofertele se redactează în limba română şi se depun în două plicuri închise şi sigilate, unul exterior şi unul interior la registratura Consiliului Județean Vaslui.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 27.11.2019, ora 15.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Ofertele se depun la sediul Consiliului Judeţean Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 79 - Registratură – Parter.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

03/12/2019, ora 10.00, str. Ștefan cel Mare nr. 79, Vaslui.

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Tribunalul Vaslui – Secţia contencios administrative şi fiscal, situat în municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 54, cod poştal 730171, tel/fax 0235/311582, judeţul Vaslui, e-mail tr-vaslui@just.ro.

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 05.11.2019.

 

FORMULARE DE COMPLETAT

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2019-11-05 (177 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact