Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5770426
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Anunț privind vânzarea prin licitație publică a unor spații

Anunț privind vânzarea prin licitație publică a unor spații
aparținând domeniului privat al județului Vaslui

 

 1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, precum - denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact:

- Consiliul Judeţean Vaslui – CUI 3394171, str. Ştefan cel Mare, nr. 79, telefon 0235361089 – interior 113, fax 0235361090, e-mail – patrimoniu@cjvs.eu, persoană de contact: Atasiei Andrei.

 

 1. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut:

Imobilul, proprietate a UAT Județul Vaslui, face parte din fosta clădire a Băncii Naționale Române, se află la subsolul acesteia și este format din două spații: unul de 129,57 mp (compus din cameră + hol + baie) și un hol de acces de 15.51 mp.

Nr. crt.

Locul situării imobilului supus vânzării

Persoana juridică care are în proprietate imobilul

Persoana juridică care are în administrare imobilul

Caracteristicile tehnice

0

1

2

3

4

1

Teren și clădire, situate în str. Ștefan cel Mare, nr. 70, municipiul Vaslui

Județul Vaslui

Consiliul Județean Vaslui

 1. Valoare contabilă propusă pentru diminuare din inventarul bunurilor din domeniul public și privat al județului = 63.459,38 lei
 2. Spațiu format din:
 3. - Cameră: 62,37 mp.
  - Hol: 65,40 mp.
  - Baie: 1,80 mp

 4. Hol de acces: 15.51 mp.
 5. Suprafață totală: 145,08 mp.

  Carte funciară nr:

  - 70039-C1-U38 - Cote părți comune: 1/51; Cote teren: 3/843

  - 70039-C1-U37 - Cote părți comune: 1/51; Cote teren: 24/843

 

 1. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

- Documentaţia de atribuire, a fost întocmită în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

- Documentaţia de atribuire, poate fi cumpărată de la Consiliul judeţean Vaslui, camera 212, Etaj II.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

- Direcţia Economică – Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat al Județului, din cadrul aparatului de specialitate al Cosiliului judeţean Vaslui.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentației de atribuire:

- 20 lei achitarea Documentaţiei de atribuire la casieria Consiliului Judeţean Vaslui, după care, pe baza chitanţei, se va elibera caietul de sarcini la etaj II camera 212.

- în contul IBAN RO97TREZ65621330250XXXX – Ulterior tranzacției se trimite dovada plății pe patrimoniu@cjvs.eu, iar pe adresa de email de pe care s-a trimis dovada, se va pune la dispoziție documentația de atribuire în format electronic.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:

-  14.11.2019 – se va răspunde în maxim 5 zile lucrătoare de la primirea clarificării.

 

 1. Informaţii privind ofertele – informațiile despre conținutul plicului exterior și interior se găsesc în documentația de atribuire:

- Ofertele se redactează în limba română şi se depun în două plicuri închise şi sigilate, unul exterior şi unul interior la registratura Consiliului Județean Vaslui.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor:

- 22.11.2019 – ora 15.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

- Ofertele se depun la sediul Consiliului Judeţean Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 79 - Registratură – Parter.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

- 1 exemplar.

 

 1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

- Sediul Consiliului Judeţean Vaslui – 25.11.2019 – ora 10.

 

 1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

- Tribunalul Vaslui – Secţia contencios administrative şi fiscal, situat în municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 54, cod poştal 730171, tel/fax 0235/311582, judeţul Vaslui, e-mail - tr-vaslui@just.ro.

 

 1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:

- 28.10.2019.

 

FORMULARE DE COMPLETAT

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2019-10-28 (278 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact