Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6021207
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiDispozitia Nr. 264/2019

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

D I S P O Z I Ţ I A nr. 264 / 2019
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

în temeiul art. 94 alin. (1) şi (3) şi al art. 106 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Dumitru Buzatu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 20.06.2019, ora 1600, în sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al Judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de asociere nr.6314/2014, încheiat între Județul Vaslui și Municipiul Vaslui pentru realizarea în comun de investiții, reparații, reabilitări la imobilele în care își desfășoară activitatea Spitalul Județean de Urgență Vaslui ;

 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Vaslui pe anul 2019 ;

 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019 ;

 4. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unitățile administrativ - teritoriale ale județului Vaslui a fondului aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit, pe anul 2019 ;

 5. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a județului Vaslui ;

 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui ;

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii a trei imobile ce aparțin domeniului public al Județului Vaslui ;

 8. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică în plic închis a unei cantități de masă lemnoasă pe picior de pe aliniamentele drumurilor județene;

 9. Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.208/2014 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unei suprafețe de teren aflată în domeniul public al județului și în administrarea Spitalului Județean Vaslui;

 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.189/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 H: DJ 244 – Viișoara – Urdești – Găgești (DJ 244 B), județul Vaslui”, cu modificările ulterioare;

 11. Proiect de hotărâre pentru prelungirea valabilității Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013-2019;

 12. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Complexului de Servicii Comunitare nr.1 Bârlad în Complexul de Servicii Comunitare “Neculai Roșca Codreanu” Bârlad;

 13. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui;

 14. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui;

 15. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Muzeul ”Vasile Pârvan” Bârlad;

 16. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești ;

 17. Proiect de hotărâre pentru avizarea constituirii Comisiilor de concurs/examen și de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director la Spitalul Județean din Urgenta Vaslui.

Dată astăzi, 16.04.2019

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director Executiv,
Adriana-Manuela Huideş

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2019-06-13 (388 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact