Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5792876
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Anunț concurs - Direcției de Dezvoltare si Cooperare - august 2018

NR. 11657 /14.08.2018

ANUNŢ

Consiliul Județean Vaslui organizează concurs de recrutare funcție publică de execuție, perioadă determinată, astfel:

 • consilier, clasa I, grad profesional superior– Serviciul Dezvoltare Locală, Management Proiecte si Informare Europeană în cadrul Direcției de Dezvoltare si Cooperare

Condițiile de participare la concurs, sunt următoarele:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă: domeniul științe inginerești, ramura inginerie civila;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minim 7 ani;
 • condiții prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, actualizată.

Concursul se organizează la sediul Consiliului Județean Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 79, după cum urmează:

 • dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 22.08.2018, inclusiv;
 • selecția dosarelor de concurs va avea loc în termen de 24 ore de la data expirării termenului de depunere al dosarelor;
 • proba scrisă în data de 27.08.2018, orele 10:00 la sediul Consiliului județean Vaslui;

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

 1. formularul de înscriere (atașat anunțului);
 2. copia actului de identitate (inclusiv acte doveditoare în cazul schimbării numelui);
 3. c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări (termenul de valabilitate a adeverinței este până la eliberarea actului de studiu respectiv, dar nu mai mult de 12 luni de la data eliberării acesteia, conform O.M.E.C.T.S. nr. 5565/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar);
 4. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;
 5. copia carnetului de muncă sau o adeverință care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice (pentru vechimea dobândită după 01.01.2011 se prezintă o adeverință conform Ordinului A.N.F.P. nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al acesteia);
 6. cazierul judiciar;
 7. adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 8. declarație pe propria răspundere sau adeverință care să ateste că nu a desfășurat activități de politie politică (atașată anunțului);
 9. declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat C.I.M. pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani (atașată anunțului).

Actele vor fi îndosariate în ordinea specificată, într-un dosar cu șină.
Copiile actelor menționate mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, în prezența candidatului.
Dosarele incomplete nu sunt admise pentru înscriere.

Bibliografia este atașata prezentului anunț.

Atribuțiile ce vor fi prevăzute în fișa postului, în baza activităților care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, în concordanță cu specificul funcției publice corespunzătoare postului, sunt atașate prezentului anunț.

FORMULARE DE COMPLETAT

Relații suplimentare se pot obține de luni-vineri, între orele 08:00-16:30 la Serviciul Managementul Resurselor Umane, Relații Mass-Media, Informare Cetățeni, interior: 113.PREŞEDINTE,
Dumitru BUZATU


REZULTAT SELECTIE DOSARE (23.08.2018)

REZULTAT PROBA SCRISĂ (27.08.2018)

REZULTAT PROBA INTERVIU (28.08.2018)

REZULTAT FINAL (30.08.2018)

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2018-08-14 (967 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact